Visa allt om JTS Rörservice AB
Visa allt om JTS Rörservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 473 9 264 5 761 6 727 5 711 4 497 4 155 3 216 3 037 2 562
Övrig omsättning - 105 101 99 - - - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 216 1 252 190 461 362 277 413 506 327 109
Resultat efter finansnetto 1 213 1 269 272 470 374 229 426 503 324 106
Årets resultat 810 715 345 240 201 181 229 260 189 70
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 431 507 527 501 353 506 256 159
Omsättningstillgångar 3 746 2 537 1 013 1 268 936 661 922 490 501 419
Tillgångar 3 846 2 637 1 444 1 774 1 463 1 162 1 275 996 756 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 195 1 021 666 484 534 533 492 461 352 252
Obeskattade reserver 808 648 318 498 370 280 330 230 100 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 844 968 460 792 559 349 453 305 305 276
Skulder och eget kapital 3 846 2 637 1 444 1 774 1 463 1 162 1 275 996 756 578
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 741 720 647 52 621
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 365 2 437 1 422 1 551 1 357 252 282 220 179 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 210 883 689 662 554 440 364 349 326 290
Utdelning till aktieägare 800 636 360 163 290 200 140 198 150 89
Omsättning 11 473 9 369 5 862 6 826 5 711 4 497 4 155 3 216 3 037 2 566
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 7 5 5 5 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 147 1 323 1 152 1 345 1 142 1 499 1 385 1 072 1 012 1 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 496 418 465 383 492 460 422 377 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 216 1 252 190 461 367 277 413 506 330 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,84% 60,81% -14,36% 17,79% 27,00% 8,23% 29,20% 5,89% 18,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,64% 48,16% 18,98% 26,49% 25,63% 24,10% 33,49% 50,80% 43,25% 19,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,61% 13,71% 4,76% 6,99% 6,57% 6,23% 10,28% 15,73% 10,77% 4,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,96% 64,79% 54,37% 54,24% 54,88% 53,90% 59,37% 70,96% 63,25% 70,02%
Rörelsekapital/omsättning 16,58% 16,94% 9,60% 7,08% 6,60% 6,94% 11,29% 5,75% 6,45% 5,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,46% 57,89% 63,30% 47,97% 55,14% 63,63% 57,66% 62,91% 56,08% 49,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,78% 251,86% 201,30% 149,12% 158,50% 168,48% 182,34% 155,74% 159,34% 146,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...