Visa allt om Oksätra Konsult Aktiebolag
Visa allt om Oksätra Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 381 576 560 132 386 535 1 093 1 372 1 393
Övrig omsättning 74 - - - - - 500 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 -103 -139 -20 24 -78 -42 719 532 27
Resultat efter finansnetto 71 -85 -93 25 93 -39 -32 802 537 44
Årets resultat 49 88 23 26 65 28 30 479 290 61
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 5 5 0 0 0 0 2 7 71
Omsättningstillgångar 1 536 1 807 2 178 2 458 2 413 2 532 2 652 2 946 3 244 2 306
Tillgångar 1 546 1 812 2 183 2 458 2 413 2 532 2 652 2 948 3 250 2 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 890 991 1 053 1 160 1 264 1 318 1 411 1 481 1 121 895
Obeskattade reserver 139 132 323 448 466 477 558 621 478 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 478 387 387 386 377 0 0 0 0 237
Kortfristiga skulder 39 303 420 463 305 736 684 847 1 651 897
Skulder och eget kapital 1 546 1 812 2 183 2 458 2 413 2 532 2 652 2 948 3 250 2 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 300 700 37 327 935
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 337 532 442 150 0 61 86 197 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 140 132 76 0 10 61 26 84 154
Utdelning till aktieägare 200 150 150 130 130 120 120 100 120 65
Omsättning 74 381 576 560 132 386 1 035 1 093 1 372 1 393
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 2 1 1 2 0 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 381 576 280 132 386 268 - 457 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 441 689 267 64 345 410 - 204 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 -103 -139 -20 24 -78 -40 723 540 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -33,85% 2,86% 324,24% -65,80% -27,85% -51,05% -20,34% -1,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -4,69% -4,26% 1,06% 3,85% -1,54% -1,21% 27,20% 18,25% 1,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -22,31% -16,15% 4,64% 70,45% -10,10% -5,98% 73,38% 43,22% 3,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 98,16% 99,83% 99,82% 99,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 394,75% 305,21% 356,25% 1 596,97% 465,28% 367,85% 192,04% 116,11% 101,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,58% 60,37% 59,78% 60,63% 66,62% 65,94% 68,71% 65,40% 45,08% 48,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 938,46% 596,37% 518,57% 530,89% 791,15% 344,02% 387,72% 347,82% 196,49% 257,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...