Visa allt om Eksjö Byggprojektering Aktiebolag
Visa allt om Eksjö Byggprojektering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 905 1 030 1 280 932 939 1 390 1 113 1 096 1 164 1 138
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 189 -361 859 501 471 592 176 226 299 301
Resultat efter finansnetto 187 -362 858 503 484 596 175 223 300 298
Årets resultat 109 20 496 276 264 326 112 127 227 249
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 22 2 2 11 20 36 51 21 27
Omsättningstillgångar 1 180 1 685 2 294 1 806 1 544 1 410 988 955 1 077 954
Tillgångar 1 198 1 707 2 296 1 808 1 555 1 430 1 024 1 006 1 098 981
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 628 1 199 1 338 1 082 1 006 943 742 754 753 627
Obeskattade reserver 392 345 736 518 392 269 117 98 54 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 163 221 207 157 219 165 154 290 281
Skulder och eget kapital 1 198 1 707 2 296 1 808 1 555 1 430 1 024 1 006 1 098 981
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 389 383 395 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 382 1 034 191 210 222 395 67 55 67 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 64 114 31 32 46 150 169 173 182 159
Utdelning till aktieägare 160 680 160 240 200 200 125 125 125 102
Omsättning 905 1 030 1 280 932 939 1 390 1 113 1 096 1 164 1 138
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 453 515 640 466 470 695 557 548 582 569
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 225 581 120 131 139 280 326 312 330 298
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 194 -356 859 510 480 607 191 241 305 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,14% -19,53% 37,34% -0,75% -32,45% 24,89% 1,55% -5,84% 2,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,86% -21,15% 37,59% 28,10% 31,32% 41,89% 17,38% 22,66% 27,69% 30,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,99% -35,05% 67,42% 54,51% 51,86% 43,09% 15,99% 20,80% 26,12% 26,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 110,83% 147,77% 161,95% 171,57% 147,71% 85,68% 73,94% 73,08% 67,61% 59,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,94% 86,00% 83,28% 80,96% 83,27% 79,81% 80,88% 81,96% 72,12% 69,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 666,67% 1 033,74% 1 038,01% 872,46% 983,44% 643,84% 598,79% 620,13% 371,38% 339,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...