Visa allt om Cool Company Skandinavien AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2017-12 2016-06
Nettoomsättning 446 434 406 477 175 004
Övrig omsättning 7 589 14 867 443
Rörelseresultat (EBIT) -10 429 -40 315 -17 349
Resultat efter finansnetto -11 507 -40 570 -17 451
Årets resultat -11 291 -40 570 -17 451
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2017-12 2016-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 870 15 687 5 680
Omsättningstillgångar 109 151 71 293 44 267
Tillgångar 151 021 86 980 49 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 652 -8 953 -5 598
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 400 0
Långfristiga skulder 5 519 16 231 5 483
Kortfristiga skulder 101 850 79 302 50 062
Skulder och eget kapital 151 021 86 980 49 947
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2017-12
2016-06
Löner till styrelse & VD 6 439 7 410 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 435 -
Löner till övriga anställda 320 051 287 421 133 432
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - -
Sociala kostnader 97 953 88 046 38 954
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 454 023 421 344 175 447
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 542 619 274
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 824 657 639
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 798 662 633
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 788 -36 301 -15 653
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 132,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,55% -46,35% -34,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,22% -9,92% -9,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,15% 99,05% 98,83%
Rörelsekapital/omsättning 1,64% -1,97% -3,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,90% -10,29% -11,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,17% 89,90% 88,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 446 434 324 126 386 559 171 697 109 978 52 409 23 653 7 127 1 939 47
Övrig omsättning 7 589 12 994 14 431 62 89 26 21 142 190 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 429 -32 178 -36 054 -15 297 -5 655 -1 154 -727 -186 132 -55
Resultat efter finansnetto -11 507 -44 237 -41 787 -15 399 -5 662 -1 144 -724 -183 134 -42
Årets resultat -11 291 -44 237 -41 787 -15 399 -5 662 -1 144 -724 -183 134 -42
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 870 35 589 15 830 6 688 3 941 436 95 68 0 89
Omsättningstillgångar 109 151 67 207 66 890 44 917 24 278 14 967 6 077 2 519 1 152 48
Tillgångar 151 021 102 796 82 720 51 605 28 219 15 403 6 172 2 587 1 152 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 652 -16 444 -8 108 -3 502 861 3 504 1 644 118 202 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 519 35 789 16 231 5 483 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 101 850 83 451 74 197 49 624 27 358 11 899 4 529 2 470 950 70
Skulder och eget kapital 151 021 102 796 82 720 51 605 28 219 15 403 6 172 2 587 1 152 137
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 6 439 7 435 7 410 - 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 843 - 435 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 296 872 235 289 270 566 130 283 78 910 36 311 16 904 5 075 1 411 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 93 842 76 700 86 112 38 569 23 290 10 684 4 657 1 427 381 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 454 023 337 120 400 990 171 759 110 067 52 435 23 674 7 269 2 129 47
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 587 267 249 123 58 18 5 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 659 643 442 426 408 396 388 47
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 661 639 419 395 373 363 359 42
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 788 -30 324 -32 040 -13 601 -4 671 -1 039 -703 -186 132 -55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,73% -16,15% 125,14% 56,12% 109,85% 121,57% 231,88% 267,56% 4 025,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,55% -41,85% -50,23% -29,61% -19,93% -7,42% -11,65% -7,07% 11,63% -12,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,22% -13,27% -10,75% -8,90% -5,11% -2,18% -3,04% -2,57% 6,91% -36,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,15% 99,04% 99,11% 98,81% 98,68% 97,06% 95,87% 92,93% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,64% -5,01% -1,89% -2,74% -2,80% 5,85% 6,54% 0,69% 10,42% -46,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,90% -16,00% -9,80% -6,79% 3,05% 22,75% 26,64% 4,56% 17,53% 48,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,17% 80,53% 90,15% 90,51% 88,74% 125,78% 134,18% 101,98% 121,26% 68,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...