Visa allt om AB Linköpings Brandservice
Visa allt om AB Linköpings Brandservice

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 256 18 603 20 405 16 566 16 644 15 198 12 297 12 358 11 428 10 708
Övrig omsättning - 17 - 81 - - - 65 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 2 259 2 444 3 391 2 025 1 509 1 777 300 941 658 970
Resultat efter finansnetto 2 538 2 311 3 268 2 131 1 593 1 796 306 972 654 997
Årets resultat 264 1 369 1 941 1 396 950 971 228 539 300 527
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 210 6 996 7 288 777 574 389 412 570 616 562
Omsättningstillgångar 10 782 9 117 7 924 10 514 9 023 7 126 5 458 5 417 4 865 4 130
Tillgångar 17 992 16 114 15 212 11 291 9 597 7 515 5 870 5 987 5 480 4 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 135 1 871 7 502 5 862 4 466 3 515 2 544 2 678 2 439 2 138
Obeskattade reserver 0 3 056 2 651 1 928 1 587 1 390 929 944 702 510
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 027 6 826 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 830 4 361 5 059 3 501 3 544 2 610 2 397 2 365 2 339 2 043
Skulder och eget kapital 17 992 16 114 15 212 11 291 9 597 7 515 5 870 5 987 5 480 4 692
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 521 304 612 571 554
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 537 5 614 5 999 5 492 5 279 4 084 3 906 3 537 3 483 3 041
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 338 2 077 1 841 1 842 1 801 1 617 1 518 1 339 1 317 1 216
Utdelning till aktieägare 0 0 7 000 300 0 0 0 100 300 0
Omsättning 20 256 18 620 20 405 16 647 16 644 15 198 12 297 12 423 11 428 10 719
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 18 16 16 14 15 14 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 013 1 034 1 134 1 035 1 040 1 086 820 883 714 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 8 431 441 463 451 444 386 393 339 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 259 2 617 3 868 2 268 1 713 1 916 483 1 175 864 1 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,89% -8,83% 23,17% -0,47% 9,51% 23,59% -0,49% 8,14% 6,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,17% 15,20% 22,66% 19,00% 16,73% 24,23% 5,40% 16,47% 13,23% 21,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,59% 13,16% 16,89% 12,95% 9,65% 11,98% 2,58% 7,98% 6,34% 9,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,02% 68,46% 69,09% 68,48% 66,80% 65,79% 65,15% 65,37% 65,48% 65,85%
Rörelsekapital/omsättning 34,32% 25,57% 14,04% 42,33% 32,92% 29,71% 24,89% 24,70% 22,10% 19,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,87% 26,40% 62,91% 65,24% 58,72% 60,40% 55,00% 56,35% 53,73% 53,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,43% 191,81% 139,18% 278,83% 236,77% 250,00% 203,38% 197,00% 181,66% 185,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...