Visa allt om Tidaholms Redovisningsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Tidaholms Redovisningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 535 1 531 1 404 1 280 1 164 1 103 1 044 902 837 830
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 205 78 64 67 83 95 158 117 55 45
Resultat efter finansnetto 205 84 74 64 72 92 160 112 47 62
Årets resultat 141 63 47 44 43 53 85 59 22 31
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 5 65 123 113 113
Omsättningstillgångar 803 725 676 609 785 555 434 297 299 257
Tillgångar 803 725 676 609 785 560 499 420 412 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 423 322 299 292 288 285 272 227 198 206
Obeskattade reserver 198 176 175 164 159 154 137 95 65 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 60 0 52 9 0 28 92 0
Kortfristiga skulder 183 227 142 153 286 113 90 70 56 111
Skulder och eget kapital 803 725 676 609 785 560 499 420 412 369
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 313 297 290 300 296 296 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 801 766 366 265 226 146 67 61 55
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 241 207 182 150 141 132 119 127 120
Utdelning till aktieägare 200 40 40 40 40 40 40 40 30 30
Omsättning 1 535 1 531 1 404 1 280 1 164 1 103 1 044 902 837 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 768 766 702 640 582 552 522 451 837 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 541 501 446 369 352 309 250 511 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 205 78 64 67 88 97 162 128 71 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,26% 9,05% 9,69% 9,97% 5,53% 5,65% 15,74% 7,77% 0,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,78% 12,00% 11,54% 11,00% 10,96% 17,14% 33,07% 28,33% 13,35% 19,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,49% 5,68% 5,56% 5,23% 7,39% 8,70% 15,80% 13,19% 6,57% 8,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,82% 98,58% 98,67% 99,31% 99,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,39% 32,53% 38,03% 35,62% 42,87% 40,07% 32,95% 25,17% 29,03% 17,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,91% 63,35% 64,42% 68,95% 51,62% 71,16% 74,74% 70,72% 59,42% 65,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 438,80% 319,38% 476,06% 361,44% 263,29% 449,56% 430,00% 375,71% 455,36% 190,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...