Visa allt om TeKå Persienner Aktiebolag
Visa allt om TeKå Persienner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 132 7 194 6 418 6 380 6 560 7 260 7 022 6 693 6 891 6 797
Övrig omsättning 103 - 20 4 50 48 151 74 96 64
Rörelseresultat (EBIT) 160 159 126 201 77 187 168 -182 233 340
Resultat efter finansnetto 104 64 20 100 -13 96 103 -256 143 232
Årets resultat 104 64 20 100 -13 96 103 -256 143 232
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 40 40 40 40 30 30 30 34 29
Omsättningstillgångar 1 994 1 748 1 599 1 596 1 497 1 267 1 341 1 266 1 570 1 433
Tillgångar 2 059 1 788 1 639 1 636 1 537 1 297 1 371 1 296 1 604 1 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 268 204 129 28 41 -54 -157 100 -43
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 930 759 921 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 761 761 514 1 507 1 509 1 256 1 426 1 454 1 506 1 505
Skulder och eget kapital 2 059 1 788 1 639 1 636 1 537 1 297 1 371 1 296 1 604 1 461
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 272 272 265 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 436 1 298 1 242 1 460 1 384 1 189 1 111 1 104 947
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 513 516 429 506 471 504 529 523 473
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 235 7 194 6 438 6 384 6 610 7 308 7 173 6 767 6 987 6 861
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 426 1 199 1 070 1 063 1 093 1 210 1 404 1 339 1 378 1 359
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 327 317 281 329 310 396 383 379 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 160 159 126 201 77 187 168 -178 237 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,86% 12,09% 0,60% -2,74% -9,64% 3,39% 4,92% -2,87% 1,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,77% 8,89% 7,69% 12,29% 5,01% 14,65% 12,62% -14,04% 14,53% 23,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,24% 2,21% 1,96% 3,15% 1,17% 2,62% 2,46% -2,72% 3,38% 5,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,81% 49,44% 52,49% 51,43% 53,00% 48,82% 49,09% 49,75% 49,53% 47,31%
Rörelsekapital/omsättning 17,29% 13,72% 16,91% 1,39% -0,18% 0,15% -1,21% -2,81% 0,93% -1,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,82% 14,99% 12,45% 7,89% 1,82% 3,16% -3,94% -12,11% 6,23% -2,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,06% 131,80% 156,23% 58,26% 53,61% 51,04% 49,51% 43,60% 61,69% 50,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...