Visa allt om Vårgårda Rehab AB
Visa allt om Vårgårda Rehab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 700 3 711 2 571 2 571 2 239 2 211 2 156 2 127 1 999 1 952
Övrig omsättning - 5 6 11 - 4 4 17 77 -
Rörelseresultat (EBIT) 351 822 51 94 120 0 97 83 81 27
Resultat efter finansnetto 351 824 59 103 131 9 106 93 95 38
Årets resultat 440 458 34 53 67 2 85 68 58 18
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 180 136 101 63 56 10 21 41 63
Omsättningstillgångar 1 712 1 594 781 822 580 561 600 629 474 485
Tillgångar 1 832 1 774 916 923 643 617 611 650 514 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 031 891 433 399 346 280 277 312 244 186
Obeskattade reserver 106 331 107 102 75 40 40 57 63 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 695 552 376 422 222 298 293 282 207 310
Skulder och eget kapital 1 832 1 774 916 923 643 617 611 650 514 548
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 974 1 022 947 974
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 538 1 191 1 300 1 049 1 133 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 574 454 490 423 461 430 444 345 406
Utdelning till aktieägare 900 300 0 0 0 0 0 120 0 0
Omsättning 3 700 3 716 2 577 2 582 2 239 2 215 2 160 2 144 2 076 1 952
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 740 928 857 857 746 737 719 709 666 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 544 565 611 503 539 475 501 466 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 382 848 67 108 120 10 107 103 103 54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,30% 44,34% 0,00% 14,83% 1,27% 2,55% 1,36% 6,40% 2,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,16% 46,56% 6,66% 11,16% 20,22% 1,62% 17,35% 14,15% 18,68% 6,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,49% 22,26% 2,37% 4,01% 5,81% 0,45% 4,92% 4,33% 4,80% 1,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,43% 99,38% 99,46% 99,53% 99,51% 99,41% 97,68% 98,92% 98,75% 98,72%
Rörelsekapital/omsättning 27,49% 28,08% 15,75% 15,56% 15,99% 11,90% 14,24% 16,31% 13,36% 8,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,79% 64,78% 56,38% 51,85% 62,41% 50,16% 50,16% 54,46% 56,30% 40,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,88% 285,69% 205,59% 192,89% 256,31% 184,23% 200,34% 219,15% 224,15% 152,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...