Visa allt om H Nilsson Grävmaskiner Aktiebolag
Visa allt om H Nilsson Grävmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 139 1 651 1 448 2 158 1 558 1 498 1 692 1 646 1 160 1 075
Övrig omsättning - 10 - 94 125 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -79 133 -182 93 132 147 139 170 62 61
Resultat efter finansnetto -78 133 -183 80 100 103 102 86 54 48
Årets resultat -78 127 -108 3 74 76 75 62 39 42
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 150 550 950 1 350 1 573 1 905 2 217 570
Omsättningstillgångar 444 651 413 475 305 285 295 269 652 167
Tillgångar 444 651 563 1 025 1 255 1 635 1 868 2 174 2 869 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 354 532 505 713 735 686 630 575 533 513
Obeskattade reserver 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 389 779 1 138 1 509 2 074 107
Kortfristiga skulder 90 119 57 236 130 170 99 90 262 116
Skulder och eget kapital 444 651 563 1 025 1 255 1 635 1 868 2 174 2 869 737
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 204 204 204 204 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 384 384 360 391 306 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 172 172 165 158 148 128 124 126 125 119
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 25 25 20 20 20 20
Omsättning 1 139 1 661 1 448 2 252 1 683 1 498 1 692 1 646 1 160 1 075
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 139 1 651 1 448 1 079 779 1 498 1 692 1 646 1 160 1 075
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 557 526 263 228 332 328 330 329 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -79 283 218 493 532 547 609 692 179 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,01% 14,02% -32,90% 38,51% 4,01% -11,47% 2,79% 41,90% 7,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,57% 20,43% -32,33% 9,07% 10,52% 8,99% 7,44% 7,87% 2,16% 8,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,85% 8,06% -12,57% 4,31% 8,47% 9,81% 8,22% 10,39% 5,34% 5,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,07% 98,49% 91,64% 87,26% 98,84% 98,80% 97,16% 99,27% 97,59% 99,26%
Rörelsekapital/omsättning 31,08% 32,22% 24,59% 11,08% 11,23% 7,68% 11,58% 10,87% 33,62% 4,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,73% 81,72% 89,70% 74,95% 58,57% 41,96% 33,73% 26,45% 18,58% 69,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 493,33% 547,06% 724,56% 201,27% 234,62% 167,65% 297,98% 298,89% 248,85% 143,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...