Visa allt om AL Maskingrafiska i Åled Aktiebolag
Visa allt om AL Maskingrafiska i Åled Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 770 736 718 886 1 706 2 521 1 896 3 314 6 619 6 694
Övrig omsättning - - - 4 105 253 13 234 59 -
Rörelseresultat (EBIT) 48 54 -1 -110 -16 -30 -468 -448 167 587
Resultat efter finansnetto 40 43 -21 -130 -35 -47 -493 -462 169 -2 150
Årets resultat 30 28 12 0 1 0 -4 -8 240 -2 404
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 782 813 867 922 977 1 038 1 105 1 175 1 266 1 339
Omsättningstillgångar 85 139 243 420 432 516 665 944 3 331 1 851
Tillgångar 867 952 1 111 1 342 1 409 1 554 1 770 2 119 4 597 3 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 633 706 694 693 692 692 697 955 815
Obeskattade reserver 13 13 8 45 180 220 270 763 1 223 1 413
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 290 305 398 604 536 642 809 659 2 420 963
Skulder och eget kapital 867 952 1 111 1 342 1 409 1 554 1 770 2 119 4 597 3 190
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 115 25 125 225 170 387 370 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 177 47 0 188 633 890 761 1 075 1 167 1 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 48 21 62 103 307 487 - 627 706 697
Utdelning till aktieägare 425 100 100 0 0 0 0 0 250 100
Omsättning 770 736 718 890 1 811 2 774 1 909 3 548 6 678 6 694
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 5 7 7 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 770 736 718 886 341 360 271 414 827 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 224 68 215 280 209 227 179 265 289 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 108 109 54 -55 45 38 -398 -357 271 821
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,62% 2,51% -18,96% -48,07% -32,33% 32,96% -42,79% -49,93% -1,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,54% 5,67% -0,09% -8,12% -1,14% -1,93% -26,33% -21,05% 4,18% 18,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,23% 7,34% -0,14% -12,30% -0,94% -1,19% -24,58% -13,46% 2,90% 8,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,69% 79,21% 89,14% 92,89% 87,63% 82,63% 91,40% 76,92% 52,61% 63,44%
Rörelsekapital/omsättning -26,62% -22,55% -21,59% -20,77% -6,10% -5,00% -7,59% 8,60% 13,76% 13,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,22% 67,56% 64,11% 54,33% 58,60% 54,96% 50,34% 59,43% 39,93% 57,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,76% 7,54% 21,11% 38,08% 47,20% 56,39% 60,20% 127,01% 22,64% 185,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...