Visa allt om Axess Logistics AB
Visa allt om Axess Logistics AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 729 378 465 460 219 434 151 181 168 891 225 386 220 312 169 804 90 690 92 222
Övrig omsättning 12 311 6 534 61 825 2 683 1 339 298 411 407 - 253
Rörelseresultat (EBIT) -1 711 -1 786 -3 296 -40 426 -39 884 -32 875 -35 589 -51 584 -32 556 -11 272
Resultat efter finansnetto -4 249 -3 508 -4 551 -41 449 -40 995 -33 863 -36 733 -52 832 -33 220 -11 803
Årets resultat -1 278 48 282 -4 475 -41 373 -40 919 -38 971 -30 027 -39 216 -19 396 -8 671
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 284 113 018 43 559 45 468 47 420 47 473 47 949 38 228 25 946 20 602
Omsättningstillgångar 228 036 214 407 89 952 33 260 47 077 43 307 39 468 40 136 25 783 32 720
Tillgångar 334 320 327 425 133 511 78 728 94 497 90 780 87 417 78 364 51 729 53 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 750 53 028 4 746 9 221 9 593 8 512 7 983 8 011 7 226 1 862
Obeskattade reserver 18 500 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6 955
Avsättningar (tkr) 723 800 876 952 1 028 1 104 1 411 1 502 1 593 1 684
Långfristiga skulder 7 470 6 075 6 775 7 475 8 000 8 700 9 400 10 100 10 800 11 500
Kortfristiga skulder 255 877 261 522 121 114 61 080 75 876 72 464 68 623 58 752 32 110 31 321
Skulder och eget kapital 334 320 327 425 133 511 78 728 94 497 90 780 87 417 78 364 51 729 53 322
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 032 1 449 1 439 1 427 1 505 1 352 353 463 458 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 999 8 445 12 547 16 256 15 538 14 148 10 519 7 915 8 642 10 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 084 5 285 6 539 7 293 7 391 6 657 4 745 3 538 3 887 4 383
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 741 689 471 994 281 259 153 864 170 230 225 684 220 723 170 211 90 690 92 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 25 24 41 41 35 30 26 30 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 23 528 18 618 9 143 3 687 4 119 6 440 7 344 6 531 3 023 2 306
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 996 621 877 608 593 633 532 436 460 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 848 8 431 -530 -37 740 -37 433 -31 384 -34 140 -50 142 -31 072 -9 828
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,70% 112,12% 45,15% -10,49% -25,07% 2,30% 29,74% 87,24% -1,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,48% -0,51% -2,46% -51,35% -42,20% -36,20% -40,71% -65,83% -62,10% -19,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,22% -0,36% -1,50% -26,74% -23,61% -14,58% -16,15% -30,38% -35,42% -11,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,27% 92,36% 75,02% 81,84% 82,80% 83,74% 84,90% 84,66% 81,31% 69,62%
Rörelsekapital/omsättning -3,82% -10,12% -14,20% -18,40% -17,05% -12,94% -13,23% -10,96% -6,98% 1,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,80% 17,62% 3,55% 11,71% 10,15% 9,38% 9,13% 10,22% 13,97% 12,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,12% 81,98% 71,60% 49,96% 57,59% 53,51% 52,89% 64,51% 74,23% 95,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...