Visa allt om Telia Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 30 957 540 31 540 761 33 260 461 34 822 110 35 910 427 34 904 758 35 241 811 35 158 568 36 136 042 36 726 611
Övrig omsättning 335 385 389 704 366 561 219 581 228 257 92 246 60 750 103 729 144 823 327 054
Rörelseresultat (EBIT) 4 944 108 5 991 825 5 439 941 4 642 374 5 805 325 -7 817 107 -6 650 364 -7 157 086 -7 271 127 -5 589 139
Resultat efter finansnetto 3 817 169 5 443 914 5 414 766 4 619 940 5 800 365 -7 824 720 -6 709 834 -7 253 780 -7 375 040 -5 692 551
Årets resultat -506 594 -43 242 227 584 -155 920 0 -28 121 -162 -5 538 094 -5 642 919 -4 369 692
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 848 947 34 879 511 17 133 537 15 310 783 13 866 552 7 364 133 6 710 970 7 560 281 7 920 077 7 104 307
Omsättningstillgångar 9 324 760 7 563 232 9 184 198 10 414 312 10 536 886 17 925 708 19 195 131 17 706 100 17 144 330 16 037 370
Tillgångar 43 173 708 42 442 743 26 317 735 25 725 095 24 403 438 25 289 841 25 906 101 25 266 381 25 064 407 23 141 677
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 321 629 7 828 223 3 337 827 3 110 244 3 266 163 3 266 163 3 265 284 3 265 446 3 265 444 3 265 442
Obeskattade reserver 3 875 033 3 263 550 2 604 338 2 074 797 1 750 187 1 201 721 800 779 644 891 802 364 548 437
Avsättningar (tkr) 372 108 479 617 540 121 585 126 651 916 483 573 433 391 556 297 609 862 393 492
Långfristiga skulder 22 278 046 22 229 658 158 539 1 957 12 304 24 055 53 782 73 538 76 756 75 878
Kortfristiga skulder 9 326 892 8 641 695 19 676 910 19 952 971 18 722 868 20 314 329 21 352 865 20 726 209 20 309 981 18 858 428
Skulder och eget kapital 43 173 708 42 442 743 26 317 735 25 725 095 24 403 438 25 289 841 25 906 101 25 266 381 25 064 407 23 141 677
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 8 313 8 307 4 874 - 0 - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 379 303 3 439 463 3 374 606 3 279 979 3 186 010 2 926 105 2 808 618 2 904 168 2 928 721 2 936 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 963 547 1 110 994 1 607 369 2 380 222 1 664 486 2 194 627 1 597 958 2 046 813 2 090 509 2 015 709
Utdelning till aktieägare 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 292 925 31 930 465 33 627 022 35 041 691 36 138 684 34 997 004 35 302 561 35 262 297 36 280 865 37 053 665
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 638 6 008 7 219 5 921 6 059 5 743 5 726 6 009 6 289 6 205
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 491 5 250 4 607 5 881 5 927 6 078 6 155 5 851 5 746 5 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 949 759 691 956 801 892 770 824 798 798
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 694 976 9 516 152 8 517 035 8 073 325 8 253 360 -6 026 947 -4 808 642 -5 009 768 -5 737 374 -4 281 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,85% -5,17% -4,48% -3,03% 2,88% -0,96% 0,24% -2,70% -1,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,53% 14,19% 20,75% 18,12% 23,91% -30,77% -25,53% -28,20% -28,84% -24,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,08% 19,10% 16,42% 13,39% 16,25% -22,29% -18,77% -20,27% -20,00% -15,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,07% 39,05% 36,77% 36,54% 37,20% 0,18% 1,88% 1,78% 3,19% 6,60%
Rörelsekapital/omsättning -0,01% -3,42% -31,55% -27,39% -22,80% -6,84% -6,12% -8,59% -8,76% -7,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,96% 24,44% 20,40% 18,38% 18,98% 16,62% 15,02% 14,91% 15,39% 15,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,86% 77,78% 41,50% 48,62% 51,35% 83,04% 85,68% 82,03% 81,28% 83,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!