Visa allt om J. Greven AB
Visa allt om J. Greven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 412 2 203 2 664 2 092 7 750 7 861 8 365 9 812 9 034 8 403
Övrig omsättning 96 378 330 1 533 62 45 93 35 73 269
Rörelseresultat (EBIT) -58 -357 -409 461 -684 443 677 284 363 543
Resultat efter finansnetto -58 -378 -447 427 -823 317 543 182 177 403
Årets resultat -58 -378 -447 422 -427 246 328 85 90 166
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 747 680 1 060 1 226 1 493 1 234 1 344 1 551 1 478 1 353
Omsättningstillgångar 584 420 708 1 141 2 422 2 866 3 388 2 347 2 374 1 885
Tillgångar 1 331 1 100 1 767 2 367 3 915 4 100 4 732 3 898 3 851 3 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 217 595 1 043 621 1 048 801 473 411 321
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 396 419 344 282 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 281 267 337 428 2 297 910 1 456 1 461 1 453 1 360
Kortfristiga skulder 890 616 834 897 997 1 746 2 055 1 620 1 705 1 321
Skulder och eget kapital 1 331 1 100 1 767 2 367 3 915 4 100 4 732 3 898 3 851 3 238
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 185 347 332 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 418 456 514 737 444 115 391 352 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 177 219 226 279 209 161 299 228 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Omsättning 2 508 2 581 2 994 3 625 7 812 7 906 8 458 9 847 9 107 8 672
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 412 1 102 1 332 1 046 3 875 3 931 4 183 3 271 3 011 8 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 305 340 381 529 332 240 352 313 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 -236 -215 681 -434 592 880 487 538 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,49% -17,30% 27,34% -73,01% -1,41% -6,03% -14,75% 8,61% 7,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,36% -32,36% -23,03% 19,86% -17,39% 10,93% 14,35% 7,36% 9,69% 16,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,40% -16,16% -15,28% 22,47% -8,79% 5,70% 8,12% 2,92% 4,13% 6,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,82% 37,95% 61,41% 64,63% 26,70% 30,25% 28,99% 27,72% 29,51% 22,15%
Rörelsekapital/omsättning -12,69% -8,90% -4,73% 11,66% 18,39% 14,25% 15,94% 7,41% 7,41% 6,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,95% 19,73% 33,67% 44,06% 15,86% 32,68% 23,45% 18,64% 15,94% 15,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,62% 68,18% 43,41% 106,69% 42,33% 30,93% 63,26% 20,68% 28,68% 36,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...