Visa allt om Katva Aktiebolag
Visa allt om Katva Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 363 8 093 8 012 7 853 8 101 7 946 7 609 7 630 7 564 6 850
Övrig omsättning - - - - - - 122 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 800 1 254 1 948 1 512 1 658 -218 1 279 617 1 488 -2 648
Resultat efter finansnetto -2 341 1 752 2 347 2 033 2 181 239 1 773 877 1 570 -1 991
Årets resultat -32 1 150 1 540 1 216 1 213 115 986 481 943 -377
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 543 543 543 543 275 275 3 998 4 053 3 832
Omsättningstillgångar 14 361 16 124 15 454 13 276 12 895 11 800 11 777 9 056 6 525 7 254
Tillgångar 14 904 16 667 15 997 13 819 13 438 12 075 12 052 13 054 10 578 11 087
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 472 10 663 9 671 8 370 8 854 9 341 9 226 8 240 7 759 6 816
Obeskattade reserver 420 2 730 2 455 2 105 1 612 1 071 1 002 562 341 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 869
Kortfristiga skulder 4 012 3 274 3 871 3 343 2 971 1 663 1 824 4 252 2 477 2 401
Skulder och eget kapital 14 904 16 667 15 997 13 819 13 438 12 075 12 052 13 054 10 578 11 087
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 153 140 129 203 198 155 169 104 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 36 45 45 60 54 41 55 38 39
Utdelning till aktieägare 164 159 158 240 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 363 8 093 8 012 7 853 8 101 7 946 7 731 7 630 7 564 6 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 363 8 093 8 012 7 853 4 051 3 973 7 609 7 630 7 564 6 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 188 185 173 132 126 196 224 142 144
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 800 1 254 1 948 1 512 1 658 -218 1 314 672 1 543 -2 593
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,73% 1,01% 2,02% -3,06% 1,95% 4,43% -0,28% 0,87% 10,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,70% 10,51% 14,68% 14,71% 16,24% 2,12% 14,71% 6,72% 18,05% -17,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -43,63% 21,65% 29,32% 25,89% 26,95% 3,22% 23,30% 11,49% 25,24% -28,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 192,97% 158,78% 144,57% 126,49% 122,50% 127,57% 130,81% 62,96% 53,52% 70,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,46% 76,75% 72,43% 72,45% 74,73% 83,90% 82,68% 66,30% 75,67% 61,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 357,95% 492,49% 399,23% 397,13% 434,03% 709,56% 645,67% 212,98% 263,42% 302,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...