Visa allt om Bjuvs Buss & Taxi Aktiebolag
Visa allt om Bjuvs Buss & Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 51 86 120 117 204 2 188 2 858 2 490 3 867
Övrig omsättning - - 70 - - - 48 - 222 179
Rörelseresultat (EBIT) -16 -12 68 17 -3 -8 120 217 99 -147
Resultat efter finansnetto -16 -13 68 20 7 1 126 219 76 -119
Årets resultat 0 1 38 10 5 -1 72 202 76 -119
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 895 895 895 895 495 495 495 495 638 758
Omsättningstillgångar 57 98 155 61 447 531 716 662 285 429
Tillgångar 952 993 1 050 956 942 1 026 1 211 1 157 923 1 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 708 708 807 770 760 754 826 789 587 511
Obeskattade reserver 22 39 54 36 30 30 30 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 18 262
Kortfristiga skulder 222 246 189 151 152 241 356 368 317 414
Skulder och eget kapital 952 993 1 050 956 942 1 026 1 211 1 157 923 1 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 390 339 274 664
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 50 2 1 0 0 725 925 901 1 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 8 4 5 3 15 54 449 497 511 723
Utdelning till aktieägare 100 0 100 0 0 0 70 35 0 0
Omsättning 0 51 156 120 117 204 2 236 2 858 2 712 4 046
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 5 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 51 86 120 117 204 438 572 623 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 9 50 7 4 15 54 313 359 414 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 -12 68 17 -3 -8 120 360 244 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -40,70% -28,33% 2,56% -42,65% -90,68% -23,44% 14,78% -35,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -1,21% 6,48% 2,09% 0,74% 0,10% 10,57% 19,62% 11,16% -6,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -23,53% 79,07% 16,67% 5,98% 0,49% 5,85% 7,94% 4,14% -2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - -290,20% -39,53% -75,00% 252,14% 142,16% 16,45% 10,29% -1,29% 0,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,17% 74,36% 80,87% 83,32% 83,03% 75,64% 70,03% 68,19% 63,60% 43,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,68% 39,84% 82,01% 40,40% 294,08% 220,33% 201,12% 179,89% 89,91% 103,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...