Visa allt om Bullseye AB
Visa allt om Bullseye AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 155 1 106 1 067 952 999 1 300 1 693 1 637 1 437 1 732
Övrig omsättning - - - 43 84 12 69 113 256 44
Rörelseresultat (EBIT) 77 43 -34 72 -5 -33 -34 -109 162 -109
Resultat efter finansnetto 74 39 -48 63 -15 -52 -45 -126 130 -143
Årets resultat 74 39 -48 63 -15 -52 -45 -86 85 -69
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 54 507 586 558 478 806
Omsättningstillgångar 449 350 384 450 430 346 496 505 716 862
Tillgångar 449 350 384 450 484 853 1 082 1 063 1 194 1 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 215 176 224 160 525 577 632 718 633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 27 62 25 0 0 8 33 345
Kortfristiga skulder 160 130 181 165 299 327 505 423 403 689
Skulder och eget kapital 449 350 384 450 484 853 1 082 1 063 1 194 1 669
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 163 151 149 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 151 161 191 105 84 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 47 50 60 33 27 52 48 48 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 350 0 10 0 0
Omsättning 1 155 1 106 1 067 995 1 083 1 312 1 762 1 750 1 693 1 776
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 155 1 106 1 067 952 999 1 300 1 693 1 637 1 437 1 732
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 221 200 218 259 140 116 235 211 213 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 43 -34 85 23 46 72 9 243 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,43% 3,66% 12,08% -4,70% -23,15% -23,21% 3,42% 13,92% -17,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,15% 12,29% -8,85% 16,00% -1,03% -3,87% -2,50% -10,16% 13,74% -6,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,67% 3,89% -3,19% 7,56% -0,50% -2,54% -1,59% -6,60% 11,41% -6,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,58% 32,64% 33,36% 49,26% 37,84% 36,31% 34,08% 27,61% 44,89% 37,99%
Rörelsekapital/omsättning 25,02% 19,89% 19,03% 29,94% 13,11% 1,46% -0,53% 5,01% 21,78% 9,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,37% 61,43% 45,83% 49,78% 33,06% 61,55% 53,33% 59,45% 62,55% 38,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,12% 43,85% 33,70% 65,45% 62,54% 36,09% 41,78% 42,32% 87,10% 61,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...