Visa allt om Wrams Gunnarstorp Gods Aktiebolag
Visa allt om Wrams Gunnarstorp Gods Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 218 26 325 29 836 31 948 28 618 27 014 30 323 24 425 24 287 22 863
Övrig omsättning 910 432 271 333 246 191 81 1 029 254 -
Rörelseresultat (EBIT) 420 924 1 138 714 1 066 -633 384 491 583 1 121
Resultat efter finansnetto 78 631 682 244 591 -1 132 -71 77 93 899
Årets resultat 15 20 18 19 17 2 29 119 70 495
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 878 8 060 8 769 6 990 7 452 7 605 7 509 7 720 5 683 5 503
Omsättningstillgångar 10 027 9 162 7 603 11 763 14 084 11 450 11 190 11 521 11 114 11 729
Tillgångar 23 904 17 223 16 372 18 753 21 536 19 055 18 699 19 241 16 796 17 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 714 1 699 1 679 1 661 1 642 1 625 1 623 1 694 1 574 1 504
Obeskattade reserver 3 277 3 227 2 625 1 995 1 775 1 210 2 350 2 480 2 447 2 447
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 86 89
Långfristiga skulder 12 415 5 223 6 983 7 387 8 990 9 263 6 964 4 749 4 124 3 747
Kortfristiga skulder 6 498 7 073 5 085 7 710 9 129 6 957 7 762 10 319 8 564 9 445
Skulder och eget kapital 23 904 17 223 16 372 18 753 21 536 19 055 18 699 19 241 16 796 17 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 442 378 333 725
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 369 2 657 2 425 2 410 2 058 2 105 1 504 1 566 1 784 1 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 801 769 643 756 620 719 692 819 754 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 128 26 757 30 107 32 281 28 864 27 205 30 404 25 454 24 541 22 863
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 802 2 925 3 315 3 550 3 180 3 002 3 790 3 053 3 036 2 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 386 340 357 304 323 336 352 366 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 349 1 930 2 147 1 613 1 965 267 1 382 1 255 1 506 2 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,21% -11,77% -6,61% 11,64% 5,94% -10,91% 24,15% 0,57% 6,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,83% 5,49% 7,05% 3,90% 5,05% -3,13% 2,15% 2,65% 3,78% 7,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,74% 3,59% 3,87% 2,29% 3,80% -2,21% 1,33% 2,09% 2,61% 5,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,88% 44,13% 42,12% 38,25% 36,98% 36,76% 44,61% 35,09% 41,78% 47,63%
Rörelsekapital/omsättning 13,99% 7,94% 8,44% 12,69% 17,31% 16,63% 11,30% 4,92% 10,50% 9,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,86% 24,48% 22,76% 17,16% 13,70% 13,21% 17,94% 18,30% 19,86% 18,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,27% 38,77% 65,98% 42,01% 68,73% 74,41% 81,44% 54,46% 78,83% 80,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...