Visa allt om Barnskobutiken i Sundsvall AB
Visa allt om Barnskobutiken i Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 119 2 023 2 152 2 883 2 648 2 392 1 976 1 893 2 143 2 068
Övrig omsättning 4 101 219 220 13 86 154 160 236 206
Rörelseresultat (EBIT) 122 126 61 59 192 159 163 62 141 -3
Resultat efter finansnetto 103 104 40 22 140 115 116 37 87 -45
Årets resultat 59 59 16 9 135 115 116 37 87 -45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 8 14 20 26 32 77 71 155
Omsättningstillgångar 1 213 1 063 1 110 1 120 1 644 1 552 1 397 1 288 1 302 1 051
Tillgångar 1 213 1 063 1 119 1 134 1 664 1 578 1 429 1 365 1 373 1 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 318 359 343 539 404 321 205 168 80
Obeskattade reserver 71 46 21 7 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 302 377 314 559 608 590 600 608 626
Kortfristiga skulder 635 397 361 470 566 566 519 560 596 500
Skulder och eget kapital 1 213 1 063 1 119 1 134 1 664 1 578 1 429 1 365 1 373 1 207
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 88 55 16 93 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 260 236 604 663 414 285 284 278 285 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 87 80 206 221 153 145 132 125 136 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
Omsättning 2 123 2 124 2 371 3 103 2 661 2 478 2 130 2 053 2 379 2 274
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 119 1 012 717 961 1 324 797 988 947 1 072 1 034
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 176 286 310 304 177 249 220 279 292
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 122 134 67 65 198 165 170 95 225 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,75% -5,99% -25,36% 8,87% 10,70% 21,05% 4,38% -11,67% 3,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,06% 11,85% 5,45% 5,20% 11,54% 10,08% 11,41% 4,54% 10,27% -0,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,76% 6,23% 2,83% 2,05% 7,25% 6,65% 8,25% 3,28% 6,58% -0,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,80% 39,89% 50,33% 41,59% 47,73% 47,83% 45,65% 42,95% 47,36% 47,44%
Rörelsekapital/omsättning 27,28% 32,92% 34,80% 22,55% 40,71% 41,22% 44,43% 38,46% 32,94% 26,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,16% 33,29% 33,55% 30,70% 32,39% 25,60% 22,46% 15,02% 12,24% 6,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,20% 9,32% 9,97% 9,57% 7,24% 8,83% 16,57% 15,89% 25,84% 31,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...