Visa allt om Skara Energi Aktiebolag
Visa allt om Skara Energi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 139 029 134 300 132 175 142 939 139 454 131 196 138 767 125 056 116 405 110 904
Övrig omsättning 21 151 17 725 15 046 12 942 14 173 15 945 11 904 16 344 10 966 11 290
Rörelseresultat (EBIT) 27 688 26 080 23 917 23 076 19 646 20 061 16 978 20 889 15 643 14 565
Resultat efter finansnetto 25 015 21 435 18 398 15 949 12 471 12 868 10 865 14 542 7 886 6 774
Årets resultat 1 303 348 1 572 651 -342 552 -32 370 3 293 778
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 318 833 323 052 330 472 340 891 334 900 323 167 321 806 327 149 323 149 313 462
Omsättningstillgångar 83 420 72 944 85 482 50 508 77 206 43 113 51 636 44 895 40 810 40 461
Tillgångar 402 253 395 996 415 954 391 399 412 106 366 280 373 442 372 044 363 959 353 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 204 22 901 22 553 23 416 24 969 24 016 25 477 26 964 28 048 25 770
Obeskattade reserver 192 238 177 108 158 408 143 846 130 645 117 373 104 904 93 664 79 269 74 818
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 144 892 165 100 195 308 195 516 217 724 195 932 196 140 197 848 199 556 201 014
Kortfristiga skulder 40 919 30 887 39 685 28 621 38 768 28 959 46 921 53 568 57 086 52 321
Skulder och eget kapital 402 253 395 996 415 954 391 399 412 106 366 280 373 442 372 044 363 959 353 923
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 013 964 881 938 933 863 847 957 772 804
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 14 515 14 795 14 294 15 090 14 530 13 664 12 921 12 935 12 220 12 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 5 015 5 153 4 628 7 159 6 737 8 225 7 303 7 113 7 629 6 655
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 357 2 204 0 0 0 0 0
Omsättning 160 180 152 025 147 221 155 881 153 627 147 141 150 671 141 400 127 371 122 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 39 38 39 38 38 37 38 37 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 862 3 444 3 478 3 665 3 670 3 453 3 750 3 291 3 146 2 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 593 585 616 600 618 586 568 584 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 54 465 51 282 48 370 45 474 45 187 41 433 38 948 42 630 36 685 34 379
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,52% 1,61% -7,53% 2,50% 6,29% -5,46% 10,96% 7,43% 4,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,26% 6,90% 6,20% 6,20% 5,10% 5,84% 4,83% 5,91% 5,15% 4,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,01% 20,33% 19,52% 16,98% 15,06% 16,31% 12,99% 17,58% 16,09% 14,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,51% 65,80% 65,18% 66,60% 65,95% 66,51% 63,23% 68,12% 70,03% 69,16%
Rörelsekapital/omsättning 30,57% 31,32% 34,65% 15,31% 27,56% 10,79% 3,40% -6,94% -13,98% -10,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,29% 40,67% 35,13% 34,65% 29,42% 30,17% 27,53% 25,80% 23,39% 22,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,45% 225,71% 207,95% 169,45% 187,25% 133,50% 103,72% 79,06% 67,26% 73,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...