Visa allt om Hinneryds Färg o Måleri Aktiebolag
Visa allt om Hinneryds Färg o Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 913 1 107 2 042 2 215 2 723 2 876 2 753 2 727 2 671
Övrig omsättning 72 306 15 - - - - - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 15 292 34 -14 104 233 72 138 130 24
Resultat efter finansnetto 15 292 34 -5 56 208 137 8 96 14
Årets resultat 9 227 134 1 5 107 107 -26 36 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 69 165 188 468 484 395 515 454
Omsättningstillgångar 312 705 523 835 971 810 662 685 812 709
Tillgångar 312 705 591 1 000 1 159 1 279 1 145 1 080 1 327 1 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 347 439 545 785 860 793 726 787 751
Obeskattade reserver 4 0 0 138 145 117 63 49 56 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 51 92
Kortfristiga skulder 178 358 152 317 229 302 290 305 433 298
Skulder och eget kapital 312 705 591 1 000 1 159 1 279 1 145 1 080 1 327 1 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 315 0 0 600 625 575 596 569
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 294 0 601 550 98 117 117 106 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 130 - - - - - -
Sociala kostnader 0 85 82 156 185 263 291 284 273 245
Utdelning till aktieägare 0 227 319 240 240 80 40 40 35 0
Omsättning 96 1 219 1 122 2 042 2 215 2 723 2 876 2 753 2 727 2 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 913 1 107 1 021 1 108 908 959 918 909 890
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 378 397 379 368 315 332 312 312 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 292 43 2 130 259 99 171 159 54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,37% -17,52% -45,79% -7,81% -18,66% -5,32% 4,47% 0,95% 2,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,81% 50,78% 6,43% 0,10% 9,49% 18,22% 12,05% 13,15% 10,02% 2,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,50% 39,21% 3,43% 0,05% 4,97% 8,56% 4,80% 5,16% 4,88% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -170,83% 59,36% 57,09% 50,20% 50,52% 54,43% 47,64% 50,60% 50,39% 46,50%
Rörelsekapital/omsättning 558,33% 38,01% 33,51% 25,37% 33,50% 18,66% 12,93% 13,80% 13,90% 15,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,67% 49,22% 74,28% 64,67% 76,95% 73,98% 73,31% 70,49% 62,35% 65,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,28% 182,68% 290,13% 215,14% 320,52% 151,66% 131,38% 115,41% 116,17% 127,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...