Visa allt om GW-Gruppen Aktiebolag
Visa allt om GW-Gruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 640 1 123 2 795 1 020 1 235 1 330 2 697 3 410 5 393 3 595
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 173 338 272 334 103 -4 236 67 144
Resultat efter finansnetto 130 175 344 281 338 113 2 274 94 161
Årets resultat 199 149 250 154 281 79 0 176 176 289
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 6 21 11 0 4
Omsättningstillgångar 871 1 259 1 284 1 226 961 1 197 1 256 1 468 2 458 2 669
Tillgångar 871 1 259 1 284 1 226 964 1 203 1 277 1 479 2 458 2 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 564 535 735 635 481 413 334 904 1 027 1 151
Obeskattade reserver 247 372 390 368 297 342 342 342 309 467
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 352 159 223 186 448 601 233 1 122 1 055
Skulder och eget kapital 871 1 259 1 284 1 226 964 1 203 1 277 1 479 2 458 2 673
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 61 146 593 540 463 433
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 20 70 128 44 0 0 0 0 245 36
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 - 0 0
Sociala kostnader 12 14 26 28 24 65 170 194 305 295
Utdelning till aktieägare 160 170 350 150 0 0 0 570 300 300
Omsättning 640 1 123 2 795 1 020 1 235 1 330 2 697 3 410 5 393 3 595
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 640 1 123 2 795 1 020 1 235 1 330 1 349 1 705 1 798 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 33 91 170 119 106 282 414 424 363 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 130 173 338 275 337 109 2 239 71 152
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,01% -59,82% 174,02% -17,41% -7,14% -50,69% -20,91% -36,77% 50,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,93% 13,90% 26,95% 22,92% 35,06% 9,39% 0,16% 18,80% 3,99% 6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,31% 15,58% 12,38% 27,55% 27,37% 8,50% 0,07% 8,15% 1,82% 4,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 126,72% 80,77% 40,25% 98,33% 62,75% 56,32% 24,29% 36,22% 24,77% 44,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,87% 65,54% 80,93% 73,92% 72,60% 55,28% 45,89% 77,77% 50,83% 55,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 451,67% 357,67% 807,55% 549,78% 516,67% 267,19% 208,99% 630,04% 219,07% 252,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...