Visa allt om Strukturdata i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Strukturdata i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 614 2 608 2 723 3 306 3 435 3 405 3 806 3 860 4 753 6 181
Övrig omsättning - - - - 8 960 1 553 13 20 38
Rörelseresultat (EBIT) 7 6 -313 45 10 299 728 -455 111 92
Resultat efter finansnetto 1 3 -312 37 6 296 722 -509 45 21
Årets resultat 1 3 -312 28 5 218 746 -505 37 21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 228 310 342 221 112 181 467 247 356
Omsättningstillgångar 729 707 627 1 191 1 300 1 273 1 331 1 465 1 446 1 876
Tillgångar 892 935 936 1 533 1 521 1 385 1 512 1 932 1 693 2 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 535 534 531 842 815 810 832 836 841 824
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 57 0 8 1 103 270 643 550 730
Kortfristiga skulder 307 344 405 682 705 472 410 452 301 678
Skulder och eget kapital 892 935 936 1 533 1 521 1 385 1 512 1 932 1 693 2 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 155 0 0 84 140 128 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 745 724 796 605 878 880 567 525 432 545
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 269 270 286 275 305 302 197 234 201 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 614 2 608 2 723 3 306 3 443 4 365 5 359 3 873 4 773 6 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 871 869 908 1 102 1 145 1 135 1 269 1 287 1 584 2 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 347 350 378 363 408 418 296 309 266 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 87 -224 131 83 368 772 -347 227 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,23% -4,22% -17,63% -3,76% 0,88% -10,54% -1,40% -18,79% -23,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,78% 0,64% -32,80% 3,00% 0,66% 21,59% 48,28% -23,55% 6,73% 4,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 0,23% -11,27% 1,39% 0,29% 8,78% 19,18% -11,79% 2,40% 1,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,80% 68,02% 56,30% 52,96% 57,38% 46,52% 29,61% 32,10% 36,97% 28,44%
Rörelsekapital/omsättning 16,14% 13,92% 8,15% 15,40% 17,32% 23,52% 24,20% 26,24% 24,09% 19,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,98% 57,11% 56,73% 54,92% 53,58% 58,48% 55,03% 43,27% 49,68% 36,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,30% 140,41% 102,22% 161,29% 171,49% 250,42% 282,44% 160,84% 210,63% 169,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...