Visa allt om Mästarna G Persson AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-10 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 36 733 19 103 19 414 16 718 15 692 12 827 12 436 10 822 11 536 9 925
Övrig omsättning 873 369 216 146 257 146 248 116 96 22
Rörelseresultat (EBIT) 4 041 2 021 2 687 1 344 543 -11 877 366 1 199 924
Resultat efter finansnetto 4 031 2 019 2 705 1 365 542 -11 879 373 1 201 928
Årets resultat 2 355 1 570 2 104 49 118 -26 639 255 875 678
Balansräkningar (tkr)
2019-10 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 354 309 345 297 322 292 254 262 250 257
Omsättningstillgångar 9 076 7 347 7 953 5 954 4 026 3 064 3 160 2 665 2 108 2 701
Tillgångar 9 429 7 657 8 298 6 251 4 348 3 356 3 415 2 927 2 359 2 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 363 2 507 3 037 272 223 105 131 555 300 295
Obeskattade reserver 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 067 5 149 5 261 5 979 4 124 3 251 3 284 2 372 2 059 2 663
Skulder och eget kapital 9 429 7 657 8 298 6 251 4 348 3 356 3 415 2 927 2 359 2 957
Löner & utdelning (tkr)
2019-10
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 188 - - 6 722 6 132 5 467 5 415 5 189 4 888 4 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 478 - - 2 364 1 920 1 854 1 804 1 710 1 698 1 438
Utdelning till aktieägare 3 200 1 500 2 100 0 0 0 0 400 0 0
Omsättning 37 606 19 472 19 630 16 864 15 949 12 973 12 684 10 938 11 632 9 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 15 17 18 17 17 16 16 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 933 1 274 1 142 929 923 755 777 676 679 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 852 623 582 522 492 445 468 448 399 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 110 2 056 2 714 1 369 565 3 885 377 1 205 930
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 92,29% -1,60% 16,13% 6,54% 22,34% 3,14% 14,91% -6,19% 16,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,86% 26,42% 32,77% 21,85% 12,51% -0,30% 25,77% 12,74% 50,91% 31,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,00% 10,59% 14,01% 8,17% 3,47% -0,08% 7,08% 3,45% 10,41% 9,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,67% 64,57% 69,63% 69,44% 68,53% 73,63% 73,34% 75,58% 82,51% 74,95%
Rörelsekapital/omsättning 10,91% 11,51% 13,87% -0,15% -0,62% -1,46% -1,00% 2,71% 0,42% 0,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,94% 32,74% 36,60% 4,35% 5,13% 3,13% 3,84% 18,96% 12,72% 9,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,12% 142,69% 151,17% 88,86% 80,75% 70,01% 69,40% 85,16% 101,60% 100,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...