Visa allt om Myskje Macken AB
Visa allt om Myskje Macken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 760 6 724 6 504 6 228 5 789 8 668 21 260 14 448 13 053 11 401
Övrig omsättning 88 88 92 90 84 28 7 22 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 54 -21 -155 58 -34 187 -147 245 6 132
Resultat efter finansnetto 13 -66 -191 27 -71 143 -186 198 -12 118
Årets resultat 13 -66 -191 27 -71 143 -186 145 -12 85
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 294 301 315 329 349 374 400 383 375 355
Omsättningstillgångar 697 692 769 1 000 936 1 034 943 1 354 1 184 1 057
Tillgångar 991 993 1 084 1 329 1 285 1 408 1 343 1 737 1 559 1 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 406 471 663 636 707 564 749 604 617
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 234 274 187 315 266 309 312 343 94 79
Kortfristiga skulder 338 312 425 351 383 392 467 644 861 716
Skulder och eget kapital 991 993 1 084 1 329 1 285 1 408 1 343 1 737 1 559 1 412
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 500 430 356 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 897 855 796 712 531 6 0 7 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 308 300 283 245 170 171 137 106 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 848 6 812 6 596 6 318 5 873 8 696 21 267 14 470 13 055 11 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 253 2 241 2 168 2 076 1 930 4 334 10 630 7 224 6 527 11 401
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 403 386 361 321 356 342 285 238 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 -7 -141 78 -8 213 -128 266 15 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,54% 3,38% 4,43% 7,58% -33,21% -59,23% 47,15% 10,69% 14,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,45% -2,11% -13,93% 4,36% -2,57% 13,28% -10,72% 14,10% 0,38% 9,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,80% -0,31% -2,32% 0,93% -0,57% 2,16% -0,68% 1,70% 0,05% 1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,59% 23,54% 23,02% 24,52% 22,53% 16,21% 7,38% 9,76% 8,06% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,31% 5,65% 5,29% 10,42% 9,55% 7,41% 2,24% 4,91% 2,47% 2,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,28% 40,89% 43,45% 49,89% 49,49% 50,21% 42,00% 43,12% 38,74% 43,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,22% 24,04% 17,18% 84,90% 33,68% 46,43% 34,05% 102,48% 46,69% 35,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...