Visa allt om Fotograf Niclas AB
Visa allt om Fotograf Niclas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 920 1 140 928 979 761 1 243 929 990 966 1 066
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 153 -75 92 -5 28 -73 56 22 84
Resultat efter finansnetto 6 152 -76 90 -7 25 -76 53 18 82
Årets resultat 3 129 -76 80 -7 25 -76 37 43 54
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 36 55 77 51 17 30 24 35 30
Omsättningstillgångar 351 448 223 352 292 381 299 378 329 372
Tillgångar 399 484 277 428 343 397 328 402 364 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 336 207 284 204 211 186 293 256 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 123 149 71 146 140 187 143 109 109 139
Skulder och eget kapital 399 484 277 428 343 397 328 402 364 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 333 246 253 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 366 427 345 306 527 139 120 122 95
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 129 148 122 111 183 166 129 135 117
Utdelning till aktieägare 0 63 0 0 0 0 0 31 0 0
Omsättning 920 1 140 928 979 761 1 243 929 990 966 1 066
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 920 1 140 464 490 381 622 465 495 483 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 594 312 235 208 356 320 250 255 233
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 171 -53 107 11 41 -60 67 42 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,30% 22,84% -5,21% 28,65% -38,78% 33,80% -6,16% 2,48% -9,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,50% 31,61% -27,08% 21,50% -1,46% 7,05% -22,26% 13,93% 6,04% 20,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,65% 13,42% -8,08% 9,40% -0,66% 2,25% -7,86% 5,66% 2,28% 7,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,37% 97,19% 96,01% 96,22% 94,22% 91,39% 95,48% 91,82% 92,24% 87,24%
Rörelsekapital/omsättning 24,78% 26,23% 16,38% 21,04% 19,97% 15,61% 16,79% 27,17% 22,77% 21,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,42% 69,42% 74,73% 66,36% 59,48% 53,15% 56,71% 72,89% 70,33% 61,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,77% 265,10% 226,76% 193,84% 153,57% 159,36% 153,15% 259,63% 190,83% 182,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...