Visa allt om Kalmar Brodyr AB
Visa allt om Kalmar Brodyr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 533 890 819 822 772 943 734 890 812 587
Övrig omsättning 24 - - - - - - 513 394 -
Rörelseresultat (EBIT) -50 9 32 71 14 185 -115 12 314 -45
Resultat efter finansnetto -50 9 32 72 15 186 -115 -9 315 -45
Årets resultat -50 6 24 68 15 186 -115 -9 315 -45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 69 123 173 190 138 269 398 439
Omsättningstillgångar 271 345 286 252 306 223 146 521 201 104
Tillgångar 271 356 355 376 479 413 284 790 598 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 300 293 269 202 306 120 115 324 9
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 57 61 107 278 106 164 675 274 534
Skulder och eget kapital 271 356 355 376 479 413 284 790 598 543
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 30 12 13
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 74 158 184 185 139 181 133 93 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 74 79 97 83 87 78 112 42 40
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 557 890 819 822 772 943 734 1 403 1 206 587
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 178 297 273 274 257 472 367 445 406 294
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 13 11 33 19 35 84 99 58 27
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -39 67 86 121 96 354 16 141 451 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,11% 8,67% -0,36% 6,48% -18,13% 28,47% -17,53% 9,61% 38,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,45% 2,53% 9,01% 19,15% 3,13% 45,04% -40,49% 1,65% 52,68% -8,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,38% 1,01% 3,91% 8,76% 1,94% 19,72% -15,67% 1,46% 38,79% -7,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,10% 63,93% 76,31% 84,31% 70,34% 75,72% 69,07% 65,06% 68,84% 58,09%
Rörelsekapital/omsättning 46,53% 32,36% 27,47% 17,64% 3,63% 12,41% -2,45% -17,30% -8,99% -73,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,88% 84,27% 82,54% 71,54% 42,17% 74,09% 42,25% 14,56% 54,18% 1,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 178,26% 605,26% 468,85% 235,51% 110,07% 210,38% 89,02% 77,19% 73,36% 19,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...