Visa allt om BBO Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 29 847 23 348 22 250 15 235 14 431 14 277 15 382 13 317 8 702 4 579
Övrig omsättning 1 726 1 219 20 - 66 156 109 714 189 60
Rörelseresultat (EBIT) 537 1 106 -417 1 327 790 114 96 222 162 222
Resultat efter finansnetto 539 1 311 -391 1 317 1 054 176 72 212 152 218
Årets resultat 365 1 114 45 780 725 146 60 49 94 129
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 113 1 082 148 245 362 445 577 606 244 202
Omsättningstillgångar 11 191 6 146 4 246 6 182 3 671 2 933 2 812 2 461 1 669 1 100
Tillgångar 15 303 7 228 4 395 6 427 4 033 3 378 3 389 3 068 1 913 1 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 393 1 877 763 1 193 1 013 656 510 182 232 289
Obeskattade reserver 0 0 120 639 336 146 160 179 46 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 58 166 286 55 79
Kortfristiga skulder 11 911 5 350 3 512 4 595 2 684 2 518 2 554 2 421 1 579 897
Skulder och eget kapital 15 303 7 228 4 395 6 427 4 033 3 378 3 389 3 068 1 913 1 302
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 1 393 1 102 712 971 1 620 1 123
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 231 3 516 4 447 4 529 2 859 873
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 474 1 346 1 388 1 358 998 415
Utdelning till aktieägare 0 500 0 775 600 100 0 0 100 150
Omsättning 31 573 24 567 22 270 15 235 14 497 14 433 15 491 14 031 8 891 4 639
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 27 21 12 11 13 15 16 13 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 933 865 1 060 1 270 1 312 1 098 1 025 832 669 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 612 564 577 639 566 479 450 437 431 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 110 1 391 -295 1 453 914 274 257 304 225 270
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,84% 4,93% 46,05% 5,57% 1,08% -7,18% 15,51% 53,03% 90,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,56% 18,21% -8,85% 20,51% 26,23% 5,57% 2,89% 7,24% 8,47% 17,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,83% 5,64% -1,75% 8,65% 7,33% 1,32% 0,64% 1,67% 1,86% 4,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 66,81% 100,00% 75,00% 67,58% 64,84% 66,58% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,41% 3,41% 3,30% 10,42% 6,84% 2,91% 1,68% 0,30% 1,03% 4,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,17% 25,97% 19,49% 26,32% 31,62% 22,79% 18,73% 10,23% 13,90% 24,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,96% 114,88% 120,90% 134,54% 136,77% 116,48% 110,10% 101,65% 105,70% 122,63%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...