Visa allt om VMP Metallprodukter Aktiebolag
Visa allt om VMP Metallprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 900 4 208 5 189 5 157 5 809 5 863 5 313 4 186 5 627 5 550
Övrig omsättning 4 54 124 - 28 - - - - 17
Rörelseresultat (EBIT) -49 163 414 -13 46 67 365 155 64 462
Resultat efter finansnetto -49 161 407 -24 38 63 340 132 38 413
Årets resultat 43 170 259 31 32 66 224 124 86 145
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 63 71 49 89 115 161 250 284 426
Omsättningstillgångar 1 781 1 845 2 036 1 561 1 912 1 809 1 766 1 470 1 678 1 618
Tillgångar 1 822 1 908 2 108 1 610 2 001 1 924 1 927 1 721 1 962 2 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 224 1 181 1 011 786 755 724 657 433 360 274
Obeskattade reserver 125 231 290 218 284 292 322 289 328 410
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 78 71 0 0 0 3 32 138
Kortfristiga skulder 473 496 729 535 963 909 947 998 1 243 1 222
Skulder och eget kapital 1 822 1 908 2 108 1 610 2 001 1 924 1 927 1 721 1 962 2 044
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 265 185 223 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 37 - - -
Löner till övriga anställda - 861 980 1 302 1 582 1 417 864 1 037 1 380 1 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 211 210 339 452 382 236 237 443 444
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 3 904 4 262 5 313 5 157 5 837 5 863 5 313 4 186 5 627 5 567
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 6 5 4 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 975 1 052 1 297 1 289 968 1 173 1 328 837 804 793
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 285 272 319 402 331 352 328 285 294 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 188 438 27 101 146 485 308 226 626
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,32% -18,91% 0,62% -11,22% -0,92% 10,35% 26,92% -25,61% 1,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,69% 8,54% 19,64% -0,81% 2,30% 3,53% 18,94% 9,01% 3,26% 22,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,26% 3,87% 7,98% -0,25% 0,79% 1,16% 6,87% 3,70% 1,14% 8,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,05% 55,70% 53,15% 48,73% 49,13% 44,24% 47,00% 56,12% 51,36% 54,74%
Rörelsekapital/omsättning 33,54% 32,06% 25,19% 19,90% 16,34% 15,35% 15,42% 11,28% 7,73% 7,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,53% 71,34% 58,69% 59,38% 48,19% 48,82% 46,41% 37,54% 30,39% 27,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,56% 215,12% 168,31% 108,22% 90,45% 98,57% 109,50% 63,53% 75,62% 74,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...