Visa allt om Slutplattan EWDIP 99417 AB
Visa allt om Slutplattan EWDIP 99417 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 1 017 1 041 1 350 1 128 1 272 915 1 024 881 529
Övrig omsättning - 2 029 272 319 347 923 321 347 372 781
Rörelseresultat (EBIT) -11 1 980 -301 -168 -170 458 -229 -257 -209 43
Resultat efter finansnetto -11 1 999 -256 -141 -159 480 -197 -302 -169 79
Årets resultat -10 1 758 -256 -141 -159 480 -197 -353 -160 63
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 293 1 472 1 732 1 876 1 944 1 657 1 893 1 986 1 860
Omsättningstillgångar 929 3 007 287 391 270 601 220 357 442 288
Tillgångar 929 3 300 1 760 2 123 2 146 2 545 1 877 2 250 2 428 2 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 2 516 758 1 014 1 156 1 315 835 1 032 1 385 1 545
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 429 430 929 790 878 999 905 1 031 865 557
Kortfristiga skulder 244 354 72 319 113 231 137 187 178 45
Skulder och eget kapital 929 3 300 1 760 2 123 2 146 2 545 1 877 2 250 2 428 2 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 180 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 187 196 236 180 0 0 14 11 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 83 86 103 90 90 93 96 86 98
Utdelning till aktieägare 0 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 046 1 313 1 669 1 475 2 195 1 236 1 371 1 253 1 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 017 1 041 1 350 1 128 1 272 915 1 024 881 529
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 270 283 339 270 269 273 290 282 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 1 980 17 202 225 793 150 99 116 346
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -2,31% -22,89% 19,68% -11,32% 39,02% -10,64% 16,23% 66,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 61,09% -13,69% -5,93% -6,34% 19,41% -10,07% -10,93% -6,80% 3,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 198,23% -23,15% -9,33% -12,06% 38,84% -20,66% -24,02% -18,73% 14,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 72,07% 50,72% 52,89% 50,53% 61,08% 54,97% 63,96% 57,43% 50,47%
Rörelsekapital/omsättning - 260,87% 20,65% 5,33% 13,92% 29,09% 9,07% 16,60% 29,97% 45,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,56% 76,24% 43,07% 47,76% 53,87% 51,67% 44,49% 45,87% 57,04% 71,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 380,74% 849,44% 293,06% 109,40% 199,12% 231,17% 136,50% 172,19% 225,28% 640,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...