Visa allt om Croatia Yacht Club AB
Visa allt om Croatia Yacht Club AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 25 852 21 716 20 052 15 217 12 791 14 388 12 374 6 538 3 075 0
Övrig omsättning 1 020 531 237 - 9 1 60 50 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 036 483 315 79 -21 448 323 -245 -266 0
Resultat efter finansnetto 1 105 475 464 94 4 434 322 -260 -279 0
Årets resultat 631 258 256 67 11 327 283 -260 -279 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 540 4 510 4 582 4 431 5 23 56 100 215 98
Omsättningstillgångar 4 164 3 802 2 678 2 917 3 407 3 016 1 925 1 644 1 511 3
Tillgångar 8 704 8 312 7 261 7 348 3 412 3 039 1 981 1 743 1 726 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 750 1 118 860 605 537 712 385 102 77 56
Obeskattade reserver 535 250 120 0 0 17 27 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 100 3 300 3 300 3 300 0 0 0 339 48 0
Kortfristiga skulder 4 319 3 642 2 980 3 443 2 874 2 310 1 568 1 302 1 601 45
Skulder och eget kapital 8 704 8 312 7 261 7 348 3 412 3 039 1 981 1 743 1 726 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-08
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 361 157 166 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 994 1 001 823 706 449 0 0 233 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 298 244 222 216 133 112 49 126 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 872 22 247 20 289 15 217 12 800 14 389 12 434 6 588 3 075 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 1 1 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 926 10 858 10 026 7 609 6 396 14 388 12 374 6 538 1 538 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 757 741 570 507 705 630 259 267 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 055 502 331 84 -3 481 367 -210 -237 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,05% 8,30% 31,77% 18,97% -11,10% 16,28% 89,26% 112,62% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,80% 7,92% 8,70% 3,55% 0,12% 15,24% 16,46% -14,06% -15,41% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,65% 3,03% 3,15% 1,72% 0,03% 3,22% 2,63% -3,75% -8,65% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,23% -
Rörelsekapital/omsättning -0,60% 0,74% -1,51% -3,46% 4,17% 4,91% 2,89% 5,23% -2,93% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,90% 15,80% 13,13% 8,23% 15,74% 23,84% 20,44% 5,85% 4,46% 55,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,05% 79,21% 53,29% 82,52% 103,27% 77,53% 122,77% 126,27% 94,38% 6,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...