Visa allt om Fredenvalls Installations Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 4 976 3 688 3 909 5 523 4 965 4 487 3 907 3 390 2 708 2 599
Övrig omsättning 8 - 59 89 19 - 1 66 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 103 444 861 1 301 854 553 683 510 333 316
Resultat efter finansnetto 1 102 443 860 1 299 855 555 287 516 368 333
Årets resultat 170 41 7 377 234 71 155 379 321 206
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 318 416 62 86 41 53 0 0 174 259
Omsättningstillgångar 4 011 2 434 2 953 3 107 2 247 1 568 1 584 1 366 1 508 1 288
Tillgångar 4 329 2 851 3 015 3 193 2 287 1 621 1 584 1 366 1 681 1 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 943 823 1 342 1 335 958 724 654 499 1 398 1 077
Obeskattade reserver 374 324 290 295 185 85 74 0 0 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 100 150 200 0 0
Kortfristiga skulder 3 013 1 703 1 383 1 563 1 094 711 706 667 283 411
Skulder och eget kapital 4 329 2 851 3 015 3 193 2 287 1 621 1 584 1 366 1 681 1 547
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 323 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 232 1 059 1 092 804 944 346 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 710 340 376 302 239 163 253
Utdelning till aktieägare 0 50 560 0 0 0 0 0 1 278 0
Omsättning 4 984 3 688 3 968 5 612 4 984 4 487 3 908 3 456 2 708 2 599
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 659 1 229 977 1 381 1 241 1 496 1 954 1 130 903 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 458 339 491 356 493 559 405 279 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 201 488 885 1 318 866 559 683 510 418 411
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,92% -5,65% -29,22% 11,24% 10,65% 14,85% 15,25% 25,18% 4,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,48% 15,57% 28,56% 40,78% 37,43% 34,79% 18,75% 37,77% 23,38% 21,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,17% 12,04% 22,03% 23,57% 17,24% 12,57% 7,60% 15,22% 14,51% 12,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,78% 60,47% 64,36% 64,75% 55,33% 55,18% 58,72% 60,59% 58,79% 65,83%
Rörelsekapital/omsättning 20,06% 19,82% 40,16% 27,96% 23,22% 19,10% 22,47% 20,62% 45,24% 33,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,52% 37,73% 52,01% 49,02% 48,20% 48,75% 44,73% 36,53% 83,16% 72,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,42% 131,24% 198,48% 185,99% 185,19% 196,20% 194,33% 156,07% 418,37% 209,49%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...