Visa allt om Måleriföretagarna Sverige AB
Visa allt om Måleriföretagarna Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 776 5 160 5 346 5 330 5 187 5 161 5 189 5 145 5 162 5 222
Övrig omsättning 122 587 403 523 729 400 338 210 832 1 543
Rörelseresultat (EBIT) 126 95 132 141 73 301 -123 -248 149 622
Resultat efter finansnetto 156 131 137 179 -576 616 151 -660 369 558
Årets resultat 127 100 96 108 -624 581 151 -660 312 541
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 668 1 642 1 827 2 013 1 997 2 862 2 558 2 327 2 488 2 327
Omsättningstillgångar 2 071 2 692 2 693 2 455 2 544 2 292 1 960 2 205 2 410 3 090
Tillgångar 3 740 4 334 4 521 4 468 4 541 5 154 4 518 4 532 4 897 5 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 068 1 941 1 841 653 1 636 2 260 1 679 1 528 2 188 1 875
Obeskattade reserver 0 0 0 1 092 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 119 342 342 365 565 577 577 584 984
Kortfristiga skulder 1 672 2 274 2 338 2 382 2 539 2 328 2 262 2 427 2 125 2 557
Skulder och eget kapital 3 740 4 334 4 521 4 468 4 541 5 154 4 518 4 532 4 897 5 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 374 374 374 374 928 909 803
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 799 1 327 1 115 936 946 961 891 893 935
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 821 784 856 784 804 913 913 892 809
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 898 5 747 5 749 5 853 5 916 5 561 5 527 5 355 5 994 6 765
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 720 1 782 1 777 1 729 1 720 1 730 1 715 1 721 1 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 930 748 826 750 732 777 944 937 884
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 126 95 132 145 77 307 -76 -195 199 705
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,96% -3,48% 0,30% 2,76% 0,50% -0,54% 0,86% -0,33% -1,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,17% 3,09% 10,53% 4,07% 2,00% 12,13% 3,67% -4,77% 8,15% 12,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,10% 2,60% 8,90% 3,41% 1,75% 12,11% 3,20% -4,20% 7,73% 12,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,42% 8,10% 6,64% 1,37% 0,10% -0,70% -5,82% -4,31% 5,52% 10,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,29% 44,79% 40,72% 32,63% 36,03% 43,85% 37,16% 33,72% 44,68% 34,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,86% 118,38% 115,18% 103,06% 100,20% 98,45% 86,65% 90,85% 113,41% 120,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...