Visa allt om Frenna Aktiebolag
Visa allt om Frenna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 129 36 221 36 578 28 606 28 603 29 477 24 221 25 164 33 813 27 505
Övrig omsättning 682 669 590 435 381 374 797 363 365 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 957 -83 320 -984 1 371 2 204 -15 -4 191 -2 147 1 043
Resultat efter finansnetto 1 924 -113 344 -996 1 220 1 999 -173 -4 373 -2 393 888
Årets resultat 326 -64 238 3 200 1 220 1 999 -173 -4 373 -2 349 628
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 194 305 360 482 262 351 1 185 1 839 493
Omsättningstillgångar 16 527 15 302 16 844 15 655 14 196 10 344 9 066 8 350 11 312 9 443
Tillgångar 16 620 15 496 17 149 16 015 14 678 10 606 9 417 9 535 13 151 9 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 253 5 927 5 991 5 753 2 553 2 333 334 -593 980 3 330
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 837 105 1 477 405
Kortfristiga skulder 10 366 9 569 11 158 10 262 12 125 8 273 5 245 10 022 10 693 6 158
Skulder och eget kapital 16 620 15 496 17 149 16 015 14 678 10 606 9 417 9 535 13 151 9 936
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 752 714 677 881 728 682 672 660 956
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 215
Löner till övriga anställda - 5 324 4 852 4 480 4 723 4 075 3 947 5 615 5 216 2 353
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 532 2 176 1 890 2 206 1 914 1 957 2 744 2 565 1 463
Utdelning till aktieägare 5 700 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 36 811 36 890 37 168 29 041 28 984 29 851 25 018 25 527 34 178 27 505
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 15 15 15 15 12 12 18 17 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 011 2 415 2 439 1 907 1 907 2 456 2 018 1 398 1 989 3 438
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 485 473 439 368 460 460 462 517 641
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 059 28 442 -847 1 529 2 355 151 -3 663 -1 776 1 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,25% -0,98% 27,87% 0,01% -2,97% 21,70% -3,75% -25,58% 22,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,77% -0,53% 2,26% -6,11% 9,40% 20,82% -0,11% -43,90% -16,20% 10,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,42% -0,23% 1,06% -3,42% 4,82% 7,49% -0,04% -16,63% -6,30% 3,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,45% 33,13% 33,13% 34,15% 34,14% 35,46% 32,45% 32,99% 35,52% 33,62%
Rörelsekapital/omsättning 17,05% 15,83% 15,54% 18,85% 7,24% 7,03% 15,78% -6,64% 1,83% 11,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,62% 38,25% 34,93% 35,92% 17,39% 22,00% 3,55% -6,22% 7,45% 33,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,99% 89,09% 89,66% 80,94% 70,49% 68,28% 88,54% 36,62% 38,36% 69,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...