Visa allt om Boda Såg i Dalarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 77 653 95 116 104 083 84 312 89 067 87 631 92 027 81 150 91 711 85 753
Övrig omsättning 1 472 1 632 1 718 1 282 130 429 298 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -8 815 -902 1 984 920 1 300 4 675 3 555 -164 2 355 -7 001
Resultat efter finansnetto -9 451 -1 345 1 629 331 710 6 694 2 116 -1 707 817 -13 018
Årets resultat -5 247 -320 1 101 488 459 2 656 1 361 -1 449 921 -8 124
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 928 11 435 11 169 13 498 14 005 11 881 13 428 14 191 15 052 15 533
Omsättningstillgångar 20 168 37 632 30 431 36 739 30 128 30 372 31 523 28 889 28 581 30 847
Tillgångar 37 096 49 067 41 599 50 238 44 133 42 253 44 952 43 079 43 634 46 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 371 11 617 11 938 10 837 10 349 9 891 7 235 5 874 5 022 2 801
Obeskattade reserver 0 2 828 3 765 3 561 3 870 3 770 500 0 0 0
Avsättningar (tkr) 321 418 505 592 679 767 854 930 1 188 1 293
Långfristiga skulder 10 364 13 210 9 008 10 201 12 129 11 621 16 515 22 180 21 695 14 182
Kortfristiga skulder 20 040 20 995 16 384 25 047 17 106 16 206 19 848 14 096 15 728 28 104
Skulder och eget kapital 37 096 49 067 41 599 50 238 44 133 42 253 44 952 43 079 43 634 46 380
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 391 490 - - - 850 987 87 87 87
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 611 5 420 6 001 5 689 5 544 4 463 4 903 4 973 4 913 4 602
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 327 2 408 2 496 2 225 1 977 5 120 2 588 1 913 1 858 1 803
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 125 96 748 105 801 85 594 89 197 88 060 92 325 81 150 91 711 85 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 14 14 14 14 17 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 973 6 794 7 435 6 022 6 362 6 259 5 413 5 410 6 114 6 125
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 614 602 619 576 517 541 507 472 467 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 606 986 4 685 2 994 3 133 6 981 5 349 1 667 4 518 -4 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,36% -8,62% 23,45% -5,34% 1,64% -4,78% 13,40% -11,52% 6,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,75% -1,83% 4,79% 1,93% 2,95% 18,17% 7,91% -0,33% 5,50% -25,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,35% -0,95% 1,91% 1,15% 1,46% 8,76% 3,87% -0,18% 2,62% -14,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,12% 31,96% 35,64% 35,16% 32,46% 32,25% 36,94% 32,97% 32,17% 28,31%
Rörelsekapital/omsättning 0,16% 17,49% 13,50% 13,87% 14,62% 16,17% 12,69% 18,23% 14,01% 3,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,17% 28,17% 35,76% 27,10% 30,29% 30,37% 16,96% 13,64% 11,51% 6,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,16% 89,04% 97,52% 69,07% 84,67% 89,28% 89,02% 92,35% 92,85% 49,76%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...