Visa allt om Lindblad & Partners Aktiebolag
Visa allt om Lindblad & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 17 435 16 764 16 766 11 774 7 265 5 739 6 541 9 067 9 366 8 523
Övrig omsättning - - - - - - 26 - - 116
Rörelseresultat (EBIT) 3 060 2 207 1 316 1 711 211 846 899 355 -829 -63
Resultat efter finansnetto 3 040 2 185 1 320 1 503 135 741 753 60 -1 090 -252
Årets resultat 2 770 1 517 716 1 103 49 554 753 60 -1 090 -167
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 086 1 596 739 1 045 831 822 914 879 1 088 1 146
Omsättningstillgångar 4 104 3 056 2 208 2 417 1 263 1 165 932 1 497 2 270 2 474
Tillgångar 5 190 4 652 2 947 3 462 2 093 1 987 1 846 2 377 3 358 3 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 907 1 637 888 1 272 169 286 -268 -1 021 -1 081 9
Obeskattade reserver 0 564 364 0 48 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 495 0 398 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 283 1 956 1 694 1 792 1 876 1 702 2 114 3 398 4 439 3 610
Skulder och eget kapital 5 190 4 652 2 947 3 462 2 093 1 987 1 846 2 377 3 358 3 619
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 84 149 501 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 834 2 307 1 180 772 721 403 461 590 416 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 882 651 752 198 218 88 112 180 370 397
Utdelning till aktieägare 2 700 1 500 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 435 16 764 16 766 11 774 7 265 5 739 6 567 9 067 9 366 8 639
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 812 5 588 5 589 3 925 2 422 1 913 2 180 3 022 3 122 2 841
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 292 1 078 1 153 436 331 176 239 346 440 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 285 2 557 1 520 1 866 414 1 274 1 272 680 -383 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,00% -0,01% 42,40% 62,06% 26,59% -12,26% -27,86% -3,19% 9,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,98% 47,46% 46,11% 49,45% 10,32% 42,58% 48,92% 15,02% -24,39% -1,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,56% 13,17% 8,11% 14,54% 2,97% 14,74% 13,81% 3,94% -8,74% -0,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,63% 47,73% 46,64% 55,55% 48,44% 51,82% 53,40% 55,16% 40,44% 43,90%
Rörelsekapital/omsättning 10,44% 6,56% 3,07% 5,31% -8,44% -9,36% -18,07% -20,97% -23,16% -13,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,01% 44,65% 39,77% 36,74% 9,76% 14,39% -14,52% -42,95% -32,19% 0,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,04% 5,62% 130,34% 134,26% 55,86% 55,82% 32,78% 33,31% 33,34% 32,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...