Visa allt om Bildelar i Tingsryd AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8 420 8 277 7 466 7 738 7 114 6 971 6 556 6 598 5 583 4 170
Övrig omsättning - 36 77 81 70 76 66 80 77 116
Rörelseresultat (EBIT) 435 243 140 291 383 458 362 459 311 422
Resultat efter finansnetto 436 242 140 290 380 453 347 442 293 402
Årets resultat 410 255 186 303 220 262 205 241 159 215
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 181 181 181 260 237 216 194 139 122
Omsättningstillgångar 2 130 1 944 2 031 2 135 1 778 1 640 1 483 1 575 1 387 1 170
Tillgångar 2 400 2 125 2 212 2 316 2 038 1 877 1 698 1 769 1 527 1 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 202 992 937 901 748 678 566 510 409 350
Obeskattade reserver 211 299 388 488 588 492 377 294 183 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 192 191 182 282
Kortfristiga skulder 987 833 887 927 703 707 564 774 752 550
Skulder och eget kapital 2 400 2 125 2 212 2 316 2 038 1 877 1 698 1 769 1 527 1 292
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 888 757 747 697 502 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 260 142 186 201 131 100
Utdelning till aktieägare 200 200 200 150 150 150 150 150 140 100
Omsättning 8 420 8 313 7 543 7 819 7 184 7 047 6 622 6 678 5 660 4 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 807 2 759 2 489 2 579 2 371 2 324 3 278 3 299 2 792 2 085
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 548 522 481 383 300 468 450 318 195
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 457 243 140 303 395 470 374 471 317 426
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,73% 10,86% -3,52% 8,77% 2,05% 6,33% -0,64% 18,18% 33,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,17% 11,44% 6,33% 12,56% 18,79% 24,45% 21,38% 25,95% 20,37% 32,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,18% 2,94% 1,88% 3,76% 5,38% 6,58% 5,54% 6,96% 5,57% 10,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,90% 33,25% 33,40% 32,79% 32,60% 30,11% 30,66% 30,42% 29,91% 33,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,57% 13,42% 15,32% 15,61% 15,11% 13,38% 14,02% 12,14% 11,37% 14,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,94% 57,66% 56,04% 55,34% 59,21% 56,57% 50,65% 41,08% 35,62% 33,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,69% 110,20% 110,60% 115,10% 98,15% 80,91% 90,43% 84,24% 76,99% 69,45%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...