Visa allt om Hedström & Kroon Aktiebolag
Visa allt om Hedström & Kroon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 7 285 7 117 5 713 5 136 4 030 4 137 3 333 2 988 4 959 3 033
Övrig omsättning 53 105 289 152 48 58 43 36 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 195 85 17 241 10 175 62 93 258 25
Resultat efter finansnetto 197 85 20 246 -6 155 51 83 228 -20
Årets resultat 103 58 35 131 -6 114 36 60 126 -20
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 191 152 159 227 304 269 186 232 272
Omsättningstillgångar 2 190 2 339 2 115 1 644 1 634 1 578 1 134 761 1 292 724
Tillgångar 2 317 2 530 2 267 1 803 1 861 1 882 1 403 946 1 523 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 850 747 689 654 523 579 465 429 402 276
Obeskattade reserver 151 94 94 128 58 58 58 58 58 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 0 0 0 85 0 203 0 0 126
Kortfristiga skulder 1 286 1 688 1 484 1 022 1 195 1 245 678 459 1 064 595
Skulder och eget kapital 2 317 2 530 2 267 1 803 1 861 1 882 1 403 946 1 523 997
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 267 251 289 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 632 1 630 1 206 927 1 040 418 465 457 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 705 589 477 432 387 317 308 327 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 0 33 0
Omsättning 7 338 7 222 6 002 5 288 4 078 4 195 3 376 3 024 4 974 3 033
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 214 1 186 1 143 1 284 1 343 1 379 1 111 1 494 2 480 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 400 457 436 464 484 345 520 547 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 234 153 87 309 82 257 143 154 336 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,36% 24,58% 11,23% 27,44% -2,59% 24,12% 11,55% -39,75% 63,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,72% 3,52% 0,97% 13,87% 0,70% 9,35% 4,70% 9,94% 17,01% 2,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,77% 1,25% 0,39% 4,87% 0,32% 4,25% 1,98% 3,15% 5,22% 0,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,58% 47,30% 51,39% 54,17% 56,95% 58,09% 57,16% 57,60% 44,40% 41,02%
Rörelsekapital/omsättning 12,41% 9,15% 11,04% 12,11% 10,89% 8,05% 13,68% 10,11% 4,60% 4,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,77% 32,42% 33,63% 41,81% 30,40% 33,04% 36,19% 49,87% 29,14% 27,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,76% 108,83% 108,09% 132,29% 111,21% 98,47% 137,61% 115,25% 109,02% 80,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...