Visa allt om Majs Medicin i Bengtsfors Aktiebolag
Visa allt om Majs Medicin i Bengtsfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 545 1 123 1 116 1 091 1 057 1 060 998
Övrig omsättning - - 3 672 31 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -182 -189 -99 723 213 243 166 220 239 253
Resultat efter finansnetto -182 -188 -93 734 226 262 171 222 250 267
Årets resultat -182 -41 12 428 135 181 114 191 203 176
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 405 94 143 193 246 134 186 229 277
Omsättningstillgångar 469 709 1 215 1 584 1 202 1 103 1 173 1 069 993 860
Tillgångar 783 1 113 1 309 1 727 1 394 1 349 1 307 1 255 1 222 1 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 676 1 018 1 215 1 359 1 081 1 089 1 036 1 049 978 867
Obeskattade reserver 96 96 243 356 171 129 117 103 140 181
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 0 -152 9 142 131 154 103 104 89
Skulder och eget kapital 783 1 113 1 309 1 727 1 394 1 349 1 307 1 255 1 222 1 137
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 371 361 360 333 293 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 216 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 6 21 111 197 295 294 252 265 226
Utdelning till aktieägare 163 160 156 156 150 143 128 127 120 92
Omsättning 0 0 3 1 217 1 154 1 116 1 091 1 057 1 060 998
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 545 1 123 1 116 1 091 1 057 1 060 998
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 6 - 300 668 655 670 599 559 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -92 -135 -50 773 266 257 218 271 295 308
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -51,47% 0,63% 2,29% 3,22% -0,28% 6,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 42,56% 16,28% 19,42% 13,01% 17,77% 20,46% 23,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 134,86% 20,21% 23,48% 15,58% 21,10% 23,58% 26,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 99,45% 100,00% 99,19% 99,08% 98,30% 97,74% 98,70%
Rörelsekapital/omsättning - - - 288,99% 94,39% 87,10% 93,40% 91,39% 83,87% 77,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,90% 98,19% 107,30% 94,77% 86,59% 87,77% 85,86% 89,63% 88,28% 87,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 263,64% - - 17 600,00% 846,48% 841,98% 761,69% 1 037,86% 954,81% 966,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...