Visa allt om U-form Aktiebolag
Visa allt om U-form Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 353 5 487 4 758 3 741 4 013 3 810 2 548 2 989 4 113 3 886
Övrig omsättning 29 181 29 30 29 43 174 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 554 1 377 1 040 334 726 515 175 184 835 878
Resultat efter finansnetto 1 502 1 470 1 121 359 647 532 180 212 798 874
Årets resultat 862 855 752 273 374 233 178 174 409 483
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 698 2 729 2 460 2 298 2 161 2 037 1 840 1 834 1 897 1 998
Omsättningstillgångar 4 180 3 569 2 645 2 204 2 281 1 955 1 923 1 961 2 200 1 629
Tillgångar 6 878 6 298 5 106 4 502 4 442 3 992 3 763 3 794 4 097 3 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 285 3 022 2 668 2 185 2 313 2 119 2 214 2 438 2 264 2 044
Obeskattade reserver 1 896 1 552 1 226 1 057 1 110 1 075 990 1 065 1 097 886
Avsättningar (tkr) 1 053 933 775 0 435 315 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 655 0 0 0 1 22 118
Kortfristiga skulder 645 791 438 605 585 484 559 290 714 580
Skulder och eget kapital 6 878 6 298 5 106 4 502 4 442 3 992 3 763 3 794 4 097 3 627
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 1 038 - - 0 555 578 994 883
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 174 1 140 0 1 040 1 033 850 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 507 588 473 598 445 580 426 779 433 443
Utdelning till aktieägare 600 0 500 270 400 180 329 402 0 182
Omsättning 6 382 5 668 4 787 3 771 4 042 3 853 2 722 2 989 4 113 3 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 177 2 744 2 379 1 871 2 007 1 905 849 747 1 028 1 295
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 842 868 757 819 740 717 327 339 359 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 705 1 470 1 143 418 830 657 341 300 978 1 035
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,78% 15,32% 27,19% -6,78% 5,33% 49,53% -14,75% -27,33% 5,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,59% 23,34% 21,97% 8,13% 16,68% 13,68% 4,94% 5,77% 20,82% 24,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,46% 26,79% 23,58% 9,78% 18,46% 14,33% 7,30% 7,33% 20,74% 22,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,12% 67,10% 69,38% 67,63% 69,65% 68,45% 68,29% 75,38% 71,09% 72,03%
Rörelsekapital/omsättning 55,64% 50,63% 46,39% 42,74% 42,26% 38,61% 53,53% 55,90% 36,13% 26,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,26% 67,20% 70,98% 65,84% 70,49% 72,93% 78,23% 84,47% 74,54% 73,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 560,62% 394,94% 501,83% 303,31% 327,35% 338,84% 296,96% 557,93% 258,96% 220,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...