Visa allt om Umeåpyssel AB
Visa allt om Umeåpyssel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 482 7 490 5 087 4 680 4 219 3 129 2 763 2 809 2 641 3 384
Övrig omsättning 48 28 26 78 59 - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -597 644 260 349 52 114 65 117 97 183
Resultat efter finansnetto -613 623 251 327 24 99 54 103 62 151
Årets resultat -295 356 215 187 15 34 0 28 47 107
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 372 362 357 354 275 165 21 34 46
Omsättningstillgångar 1 839 2 812 1 598 1 024 855 974 577 613 653 1 011
Tillgångar 2 013 3 184 1 959 1 381 1 209 1 249 742 634 687 1 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 416 871 714 500 313 298 263 263 236 421
Obeskattade reserver 0 319 160 186 102 102 98 93 67 74
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 524 599 51 170 259 320 60 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 073 1 395 1 034 526 535 530 321 278 385 561
Skulder och eget kapital 2 013 3 184 1 959 1 381 1 209 1 249 742 634 687 1 057
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 180 137 144 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 232 945 825 719 456 292 366 284 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 452 320 284 220 142 123 112 166 215
Utdelning till aktieägare 0 160 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 530 7 518 5 113 4 758 4 278 3 129 2 771 2 809 2 641 3 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 3 3 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 096 1 498 1 272 1 560 1 406 1 043 921 936 1 321 1 128
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 341 319 372 322 211 198 206 302 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -547 680 267 356 59 125 75 129 111 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,81% 47,24% 8,70% 10,93% 34,84% 13,25% -1,64% 6,36% -21,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -29,66% 20,23% 13,37% 25,34% 4,30% 9,13% 8,76% 18,45% 14,12% 17,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,89% 8,60% 5,15% 7,48% 1,23% 3,64% 2,35% 4,17% 3,67% 5,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,56% 48,00% 48,48% 46,90% 44,23% 41,42% 41,69% 42,47% 47,07% 46,28%
Rörelsekapital/omsättning 13,97% 18,92% 11,09% 10,64% 7,58% 14,19% 9,27% 11,93% 10,15% 13,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,67% 35,17% 42,82% 46,71% 32,11% 29,88% 45,18% 52,29% 41,37% 44,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,81% 156,63% 112,19% 121,48% 80,19% 115,28% 74,45% 62,95% 56,88% 100,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...