Visa allt om Varde Ljus El i Ludvika Aktiebolag
Visa allt om Varde Ljus El i Ludvika Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 768 2 173 2 172 1 816 2 240 1 424 2 150 2 019 1 317 1 616
Övrig omsättning - - - 15 - - 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -166 58 218 149 206 -154 378 306 -214 -46
Resultat efter finansnetto -178 56 219 146 205 -162 373 288 -221 -56
Årets resultat -128 2 160 86 184 -162 274 284 -221 -56
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 0 0 0 5 12 23 34
Omsättningstillgångar 474 1 193 1 411 1 407 1 162 841 1 107 623 590 682
Tillgångar 524 1 243 1 461 1 407 1 162 841 1 112 634 613 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 203 532 529 669 584 400 562 338 55 276
Obeskattade reserver 0 50 60 48 12 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 321 662 871 690 566 441 549 296 559 440
Skulder och eget kapital 524 1 243 1 461 1 407 1 162 841 1 112 634 613 716
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 370 346 360 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 602 548 582 675 683 211 142 114 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 344 357 251 284 245 209 193 192 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 0 0 0 50 0 0
Omsättning 1 768 2 173 2 172 1 831 2 240 1 424 2 178 2 019 1 317 1 616
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 884 1 087 1 086 908 1 120 712 1 075 1 010 659 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 535 453 423 485 467 398 345 342 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -166 58 218 149 206 -149 385 317 -203 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,64% 0,05% 19,60% -18,93% 57,30% -33,77% 6,49% 53,30% -18,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -31,68% 4,67% 14,99% 10,59% 17,73% -18,31% 34,17% 48,90% -34,26% -6,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,39% 2,67% 10,08% 8,20% 9,20% -10,81% 17,67% 15,35% -15,95% -2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,31% 65,44% 65,61% 71,37% 65,45% 64,54% 67,40% 63,30% 55,73% 59,47%
Rörelsekapital/omsättning 8,65% 24,44% 24,86% 39,48% 26,61% 28,09% 25,95% 16,20% 2,35% 14,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,74% 45,94% 39,41% 50,21% 51,02% 47,56% 50,54% 53,31% 8,97% 38,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,30% 165,41% 153,27% 186,09% 184,63% 168,25% 184,88% 181,42% 88,55% 135,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...