Visa allt om Sture Sohlbergs Bil och Motorservice Aktiebolag
Visa allt om Sture Sohlbergs Bil och Motorservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 647 9 842 10 189 10 384 9 747 9 972 9 667 10 371 10 018 9 200
Övrig omsättning 217 259 199 34 10 34 32 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 052 340 -27 161 275 77 219 784 484 205
Resultat efter finansnetto 1 054 345 -20 175 289 84 221 806 488 207
Årets resultat 787 282 62 76 210 166 148 569 341 136
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 286 332 421 531 538 761 586 434 512
Omsättningstillgångar 4 441 3 566 3 470 3 715 3 798 3 667 3 827 3 853 3 377 3 106
Tillgångar 4 748 3 851 3 802 4 136 4 329 4 205 4 587 4 440 3 811 3 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 075 2 488 2 406 2 544 2 668 2 659 2 693 2 744 2 375 2 234
Obeskattade reserver 140 106 140 248 190 200 360 360 360 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 533 1 257 1 255 1 344 1 470 1 347 1 535 1 335 1 076 1 023
Skulder och eget kapital 4 748 3 851 3 802 4 136 4 329 4 205 4 587 4 440 3 811 3 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 698 643 626 540 564 888 835 809
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 729 2 517 1 888 1 832 1 686 1 907 1 797 1 154 1 136 1 069
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 976 867 933 891 804 924 809 701 743 721
Utdelning till aktieägare 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Omsättning 11 864 10 101 10 388 10 418 9 757 10 006 9 699 10 371 10 018 9 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 8 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 456 1 406 1 456 1 483 1 392 1 247 1 208 1 729 1 670 1 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 509 528 504 465 441 419 470 480 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 166 471 173 369 491 322 456 957 674 377
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,34% -3,41% -1,88% 6,54% -2,26% 3,16% -6,79% 3,52% 8,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,20% 8,96% -0,53% 4,23% 6,68% 2,00% 4,80% 18,15% 12,83% 5,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,05% 3,51% -0,20% 1,69% 2,97% 0,84% 2,28% 7,77% 4,88% 2,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,59% 61,27% 56,55% 55,54% 57,58% 58,06% 58,29% 55,52% 53,31% 53,09%
Rörelsekapital/omsättning 24,97% 23,46% 21,74% 22,83% 23,88% 23,27% 23,71% 24,28% 22,97% 22,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,06% 66,75% 66,15% 65,93% 64,87% 66,74% 64,49% 67,64% 69,12% 68,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,80% 164,84% 174,90% 165,10% 153,61% 151,08% 150,03% 179,03% 177,60% 160,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...