Visa allt om KFS Företagsservice Aktiebolag
Visa allt om KFS Företagsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 679 36 218 34 288 29 102 29 867 30 439 29 845 28 662 26 296 25 621
Övrig omsättning 2 380 268 87 3 882 3 824 3 918 4 628 5 261 6 564 5 718
Rörelseresultat (EBIT) 3 852 6 047 5 925 4 488 5 036 968 3 869 160 -944 -1 322
Resultat efter finansnetto 3 926 6 275 6 197 4 899 5 497 1 331 3 926 215 -267 -984
Årets resultat 2 946 3 350 3 346 2 567 2 604 406 1 889 1 8 5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 630 880 564 849 1 026 741 1 070 905 1 215 1 628
Omsättningstillgångar 30 894 26 643 21 646 18 344 13 861 10 946 9 014 9 256 9 706 10 411
Tillgångar 31 524 27 523 22 210 19 193 14 887 11 687 10 084 10 161 10 921 12 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 528 16 083 13 232 10 886 8 319 5 715 5 309 3 420 3 419 3 411
Obeskattade reserver 8 607 8 207 6 460 4 750 3 360 1 705 1 230 55 20 435
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 388 3 233 2 518 3 557 3 208 4 267 3 545 6 686 7 482 8 193
Skulder och eget kapital 31 524 27 523 22 210 19 193 14 887 11 687 10 084 10 161 10 921 12 039
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 486 1 461 1 419 1 376 877 8 148 1 343 1 132 1 094 1 090
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 428 8 622 8 094 9 055 7 701 1 392 7 745 7 116 8 229 7 213
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 672 6 218 5 680 6 336 5 265 5 901 5 977 7 373 6 555 6 376
Utdelning till aktieägare 500 500 500 1 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 059 36 486 34 375 32 984 33 691 34 357 34 473 33 923 32 860 31 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 13 15 13 15 15 15 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 379 2 587 2 638 1 940 2 297 2 029 1 990 1 911 1 547 1 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 262 1 205 1 202 1 214 1 387 1 486 1 312 1 334 1 257 1 170
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 112 6 409 6 207 4 488 5 036 968 3 869 160 -944 -1 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,49% 5,63% 17,82% -2,56% -1,88% 1,99% 4,13% 9,00% 2,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,47% 22,83% 27,93% 25,57% 37,01% 11,45% 39,12% 2,27% -2,38% -8,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,02% 17,35% 18,09% 16,86% 18,45% 4,40% 13,22% 0,81% -0,99% -3,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 74,29% 64,64% 55,79% 50,81% 35,67% 21,94% 18,32% 8,97% 8,46% 8,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,07% 81,69% 82,26% 76,02% 72,52% 59,65% 61,64% 34,06% 31,44% 30,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 704,06% 824,10% 859,65% 515,72% 432,08% 256,53% 254,27% 138,44% 129,72% 127,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...