Visa allt om Spedkon i Göteborg AB
Visa allt om Spedkon i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 799 6 800 9 952 14 194 12 432 9 111 8 743 10 264 12 746 10 237
Övrig omsättning - 136 - - 95 - - 30 27 6
Rörelseresultat (EBIT) 153 129 214 420 467 334 451 305 386 357
Resultat efter finansnetto 290 300 319 543 521 390 471 373 464 418
Årets resultat 27 295 308 372 460 397 452 324 383 515
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 23 125 172 235 121 164 216 155 201
Omsättningstillgångar 3 733 3 740 6 394 5 550 6 890 6 723 6 941 5 912 5 652 4 858
Tillgångar 3 756 3 763 6 518 5 722 7 125 6 843 7 105 6 128 5 807 5 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 269 2 742 2 747 2 739 2 567 2 307 2 110 1 858 1 634 1 451
Obeskattade reserver 217 217 217 217 123 160 242 329 370 370
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 270 804 3 555 2 766 4 435 4 376 4 753 3 942 3 803 3 239
Skulder och eget kapital 3 756 3 763 6 518 5 722 7 125 6 843 7 105 6 128 5 807 5 060
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 809 757 627 610 556 495 380 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 877 830 25 53 74 33 54 64 106 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 429 414 424 478 373 389 371 361 334 285
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 799 6 936 9 952 14 194 12 527 9 111 8 743 10 294 12 773 10 243
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 266 2 267 3 317 4 731 4 144 3 037 2 186 3 421 4 249 5 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 422 425 475 398 382 270 340 308 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 129 258 484 628 377 513 422 442 439
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,01% -31,67% -29,89% 14,17% 36,45% 4,21% -14,82% -19,47% 24,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,72% 7,97% 4,91% 9,51% 7,33% 5,70% 6,63% 6,09% 7,99% 8,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,27% 4,41% 3,22% 3,83% 4,20% 4,28% 5,39% 3,63% 3,64% 4,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,52% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,23% 43,18% 28,53% 19,61% 19,75% 25,76% 25,03% 19,19% 14,51% 15,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,92% 77,37% 44,74% 50,66% 37,30% 35,44% 32,21% 34,19% 32,73% 33,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,94% 465,17% 179,86% 200,65% 155,36% 153,63% 146,03% 149,97% 148,62% 149,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...