Visa allt om Sten Westerlunds Bygg Aktiebolag
Visa allt om Sten Westerlunds Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 172 267 198 454 564 487 1 107 823 981 820
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 -37 -28 -26 15 71 136 113 -40 1
Resultat efter finansnetto -42 -37 -28 -25 24 75 138 113 -31 3
Årets resultat -42 -37 -28 7 17 55 76 89 -31 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 245 256 300 432 427 546 388 238 165
Omsättningstillgångar 116 144 168 165 225 134 142 216 69 274
Tillgångar 319 389 424 465 657 560 688 604 307 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 295 332 360 353 337 282 224 135 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 35 34 34 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 93 92 104 269 189 372 380 171 273
Skulder och eget kapital 319 389 424 465 657 560 688 604 307 439
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 165 160 70 165 50 180 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 20 0 0 51 0 57 76 7 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 0 17 32 36 105 75 89 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 172 267 198 454 564 487 1 107 823 981 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 267 198 454 282 487 1 107 823 981 820
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 28 37 194 108 105 331 206 283 236
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -45 -37 -28 -26 15 71 138 115 -34 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,58% 34,85% -56,39% -19,50% 15,81% -56,01% 34,51% -16,11% 19,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,17% -9,51% -6,60% -4,95% 3,81% 13,93% 20,35% 18,87% -9,12% 1,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,42% -13,86% -14,14% -5,07% 4,43% 16,02% 12,65% 13,85% -2,85% 0,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,65% 20,97% 36,87% 57,71% 57,62% 53,18% 50,14% 55,77% 38,63% 41,95%
Rörelsekapital/omsättning 29,07% 19,10% 38,38% 13,44% -7,80% -11,29% -20,78% -19,93% -10,40% 0,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,31% 75,84% 78,30% 77,42% 57,66% 64,65% 44,63% 37,09% 43,97% 37,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,76% 154,84% 182,61% 158,65% 83,64% 70,90% 38,17% 56,84% 40,35% 100,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...