Visa allt om TPB Presenten AB
Visa allt om TPB Presenten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 905 4 240 3 677 3 571 3 587 3 515 3 338 3 132 3 100 2 839
Övrig omsättning 189 187 100 11 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -281 57 -23 -167 113 185 145 235 40 82
Resultat efter finansnetto -328 1 -73 -198 120 160 122 215 -5 20
Årets resultat -328 1 38 -198 46 88 68 174 -5 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 103 6 9 13 4
Omsättningstillgångar 1 319 2 056 2 174 2 215 2 226 2 543 2 541 2 068 1 689 1 902
Tillgångar 1 419 2 156 2 274 2 315 2 326 2 646 2 547 2 077 1 702 1 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 416 465 427 626 580 510 442 268 273
Obeskattade reserver 0 0 0 111 111 90 50 20 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 865 498 447 322 317 515 417 417 0 0
Kortfristiga skulder 466 1 242 1 362 1 455 1 273 1 461 1 569 1 197 1 434 1 632
Skulder och eget kapital 1 419 2 156 2 274 2 315 2 326 2 646 2 547 2 077 1 702 1 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 698 - 0 400 412 293 152 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 484 741 0 836 648 232 182 249 335 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 222 274 286 300 227 207 204 198 281 228
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 094 4 427 3 777 3 582 3 587 3 515 3 338 3 132 3 100 2 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 453 1 413 1 226 1 190 1 196 1 172 835 783 1 033 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 353 339 324 347 290 284 202 187 242 215
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -281 57 -23 -167 116 188 148 239 46 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,49% 15,31% 2,97% -0,45% 2,05% 5,30% 6,58% 1,03% 9,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,80% 2,64% -1,01% -7,21% 6,02% 6,99% 5,69% 11,31% 2,35% 4,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,67% 1,34% -0,63% -4,68% 3,90% 5,26% 4,34% 7,50% 1,29% 2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,08% 46,77% 47,59% 48,14% 46,70% 46,57% 48,38% 47,09% 39,61% 40,79%
Rörelsekapital/omsättning 29,36% 19,20% 22,08% 21,28% 26,57% 30,78% 29,12% 27,81% 8,23% 9,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,20% 19,29% 20,45% 21,98% 30,43% 24,43% 21,47% 21,97% 15,75% 14,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,14% 24,07% 19,09% 19,73% 34,49% 55,78% 53,79% 51,55% 11,51% 18,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...