Visa allt om Gunnar Andersson Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 11 231 12 524 11 054 17 655 34 321 43 386 40 969 46 192 42 424 41 802
Övrig omsättning 600 745 300 - 130 - - - 6 490 5
Rörelseresultat (EBIT) 97 113 314 -124 263 1 350 1 414 2 584 1 943 1 677
Resultat efter finansnetto 107 104 301 -70 4 501 2 242 2 209 3 964 2 724 2 559
Årets resultat 353 409 964 718 4 483 2 231 1 738 3 160 2 008 1 979
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 899 8 060 7 844 7 686 1 905 2 203 2 211 2 538 2 486 2 072
Omsättningstillgångar 19 169 19 757 20 295 19 404 24 584 24 120 24 594 21 171 21 411 17 773
Tillgångar 27 068 27 817 28 139 27 090 26 489 26 323 26 805 23 709 23 897 19 845
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 232 23 048 23 939 23 135 22 417 18 934 18 003 18 265 16 105 14 097
Obeskattade reserver 2 150 2 500 2 925 3 265 3 647 3 870 4 378 4 378 4 378 4 264
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 687 2 269 1 275 691 426 3 519 4 424 1 066 3 414 1 484
Skulder och eget kapital 27 068 27 817 28 139 27 090 26 489 26 323 26 805 23 709 23 897 19 845
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 540 0 0 480 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 141 1 032 1 434 1 087 869 848 908
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 21 340 553 390 315 359 358
Utdelning till aktieägare 172 169 1 300 0 0 0 1 300 2 000 1 000 0
Omsättning 11 831 13 269 11 354 17 655 34 451 43 386 40 969 46 192 48 914 41 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 4 6 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 616 6 262 5 527 8 828 8 580 7 231 8 194 11 548 10 606 10 451
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 65 88 94 87 351 409 305 307 428 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 258 302 490 -100 267 1 382 1 441 2 618 2 011 1 739
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,32% 13,30% -37,39% -48,56% -20,89% 5,90% -11,31% 8,88% 1,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,48% 0,43% 1,16% -0,20% 17,28% 8,82% 8,55% 17,08% 12,06% 13,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,15% 0,95% 2,96% -0,31% 13,33% 5,35% 5,60% 8,77% 6,79% 6,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 6,25% 5,65% 12,08% 6,21% 10,73% 13,93% 12,12% 99,45% 12,37% 12,32%
Rörelsekapital/omsättning 155,66% 139,64% 172,06% 105,99% 70,39% 47,48% 49,23% 43,52% 42,42% 38,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,02% 89,87% 93,18% 94,80% 95,37% 83,40% 79,20% 90,65% 80,90% 86,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,10% 109,17% 96,00% 571,20% 3 094,37% 208,30% 192,86% 833,68% 245,23% 303,50%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...