Visa allt om Autoadapt AB
Visa allt om Autoadapt AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 407 508 430 792 384 739 337 468 288 561 248 777 156 138 135 990 128 453 122 220
Övrig omsättning 520 2 181 888 2 989 9 111 3 892 2 139 246 79 223
Rörelseresultat (EBIT) 27 427 33 466 32 686 25 195 32 670 5 276 4 472 7 371 10 020 7 933
Resultat efter finansnetto 27 330 33 456 31 095 23 545 30 324 4 203 3 506 7 107 8 833 7 517
Årets resultat 21 175 26 513 25 288 18 144 23 370 4 109 3 095 5 303 5 944 5 112
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 703 23 582 21 728 33 922 8 691 15 361 28 141 20 561 8 697 6 545
Omsättningstillgångar 157 025 160 753 146 838 111 093 101 161 97 682 54 091 45 700 41 441 39 392
Tillgångar 179 728 184 335 168 566 145 015 109 852 113 043 82 232 66 261 50 138 45 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 510 115 870 96 303 76 348 63 282 39 088 31 920 31 741 29 541 26 413
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 290 1 216 0 0
Avsättningar (tkr) 9 032 8 333 6 822 5 903 3 382 4 054 3 317 2 762 2 524 1 993
Långfristiga skulder 1 618 577 738 7 359 262 4 751 5 800 1 414 209 0
Kortfristiga skulder 44 568 59 555 64 703 55 405 42 926 65 150 40 905 29 128 17 864 17 531
Skulder och eget kapital 179 728 184 335 168 566 145 015 109 852 113 043 82 232 66 261 50 138 45 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 584 5 538 5 121 2 684 2 605 2 424 2 360 2 498 2 271 1 825
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 65 850 67 196 64 733 46 644 42 476 37 029 33 929 28 645 26 532 26 815
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 457 23 370 22 594 19 315 17 925 15 335 14 714 12 671 11 629 12 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 408 028 432 973 385 627 340 457 297 672 252 669 158 277 136 236 128 532 122 443
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 193 193 194 134 127 111 104 84 87 90
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 111 2 232 1 983 2 518 2 272 2 241 1 501 1 619 1 476 1 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 518 517 471 535 514 516 511 551 495 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 697 38 186 36 775 27 691 34 629 7 131 6 468 9 706 12 542 10 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,40% 11,97% 14,01% 16,95% 15,99% 59,33% 14,82% 5,87% 5,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,33% 18,27% 19,40% 17,41% 29,79% 4,68% 5,49% 11,44% 20,10% 17,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,76% 7,82% 8,50% 7,48% 11,34% 2,13% 2,89% 5,57% 7,85% 6,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,52% 43,88% 46,92% 40,44% 43,38% 45,60% 56,35% 59,71% 62,99% 59,36%
Rörelsekapital/omsättning 27,60% 23,49% 21,35% 16,50% 20,18% 13,08% 8,45% 12,19% 18,35% 17,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,28% 62,86% 57,13% 52,65% 57,61% 34,58% 38,82% 47,90% 58,92% 57,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,67% 157,73% 123,15% 108,22% 138,24% 87,59% 61,55% 76,38% 107,56% 117,99%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 315 414 341 999 320 712 319 719 272 147 145 195 133 974 124 415 118 078 110 338
Övrig omsättning 236 2 181 888 1 404 3 131 1 069 2 139 246 79 223
Rörelseresultat (EBIT) 19 408 29 676 27 322 24 434 27 709 12 372 9 554 9 008 8 975 6 321
Resultat efter finansnetto 19 323 42 808 25 813 22 863 46 881 5 783 9 314 8 921 8 868 6 080
Årets resultat 10 494 31 979 14 486 12 978 19 909 129 5 902 5 321 4 594 4 104
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 373 43 875 42 692 34 062 8 605 9 191 11 375 9 050 8 330 6 111
Omsättningstillgångar 123 595 123 200 98 377 98 228 90 382 59 267 47 696 38 100 33 659 33 887
Tillgångar 165 968 167 075 141 069 132 290 98 987 68 458 59 071 47 150 41 989 39 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 409 86 204 62 626 54 827 48 495 28 783 26 716 23 772 21 669 19 740
Obeskattade reserver 33 733 28 308 22 441 15 586 9 610 13 490 10 449 9 512 8 416 6 495
Avsättningar (tkr) 974 1 622 1 622 2 583 1 126 800 569 260 168 174
Långfristiga skulder 417 577 738 7 359 225 1 125 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 435 50 364 53 642 51 935 39 531 24 260 21 337 13 606 11 736 13 589
Skulder och eget kapital 165 968 167 075 141 069 132 290 98 987 68 458 59 071 47 150 41 989 39 998
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 375 3 055 2 808 2 684 2 605 2 424 2 360 2 291 2 271 1 825
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 47 979 47 917 46 080 42 908 39 035 32 232 29 423 25 873 24 352 24 983
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 546 21 112 20 210 18 650 17 281 14 135 13 452 12 062 11 210 11 909
Utdelning till aktieägare 8 946 8 289 8 400 6 600 6 645 0 0 2 876 3 124 2 595
Omsättning 315 650 344 180 321 600 321 123 275 278 146 264 136 113 124 661 118 157 110 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 127 133 130 124 117 98 90 82 79 84
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 484 2 571 2 467 2 578 2 326 1 482 1 489 1 517 1 495 1 314
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 567 558 541 521 525 526 519 510 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 973 31 952 29 432 25 993 29 425 14 059 11 200 11 175 11 202 8 239
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,77% 6,64% 0,31% 17,48% 87,44% 8,38% 7,68% 5,37% 7,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,76% 25,74% 19,40% 18,51% 49,50% 8,94% 16,21% 19,15% 21,51% 15,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,19% 12,57% 8,54% 7,66% 18,00% 4,22% 7,15% 7,26% 7,65% 5,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,08% 41,24% 43,99% 40,29% 43,25% 60,55% 60,03% 63,00% 62,97% 59,67%
Rörelsekapital/omsättning 25,73% 21,30% 13,95% 14,48% 18,69% 24,11% 19,67% 19,69% 18,57% 18,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,12% 64,81% 56,80% 50,63% 56,15% 56,57% 58,26% 65,29% 66,04% 61,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,26% 146,77% 83,49% 102,14% 137,23% 137,21% 124,85% 140,29% 144,55% 134,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...