Visa allt om HYRESMASKINER I MÄLARDALEN AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 30 367 27 279 28 973 27 046 26 074 21 878 23 895 23 771 24 031 23 846
Övrig omsättning 890 663 538 807 642 1 005 234 225 22 146
Rörelseresultat (EBIT) 4 845 3 228 3 579 3 597 2 399 1 620 -2 498 -879 812 1 586
Resultat efter finansnetto 4 776 3 198 3 542 3 565 2 367 1 529 -2 599 -947 772 1 507
Årets resultat 3 718 2 458 2 721 2 771 2 052 1 529 -2 299 -327 384 1 067
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 827 3 723 2 448 2 034 1 693 1 827 2 272 1 293 1 681 1 396
Omsättningstillgångar 9 615 8 297 8 958 8 325 6 915 5 708 4 074 4 687 4 932 5 413
Tillgångar 14 442 12 020 11 406 10 359 8 608 7 535 6 345 5 980 6 613 6 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 594 6 876 6 417 5 696 4 925 2 873 119 2 368 2 895 2 511
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 320 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 358 1 428 530 656 415 599 783 0 0 325
Kortfristiga skulder 4 490 3 716 4 459 4 007 3 268 4 064 5 443 3 612 3 398 3 897
Skulder och eget kapital 14 442 12 020 11 406 10 359 8 608 7 535 6 345 5 980 6 613 6 808
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 177 3 887 5 251 4 676 4 386 3 522
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 878 1 555 1 876 1 740 1 644 1 544
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 200 0
Omsättning 31 257 27 942 29 511 27 853 26 716 22 883 24 129 23 996 24 053 23 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 11 11 13 13 17 15 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 336 2 098 2 634 2 459 2 006 1 683 1 406 1 585 1 717 1 834
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 526 532 518 466 433 401 407 424 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 351 4 418 4 545 4 326 3 109 2 302 -1 859 -365 1 399 2 068
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,32% -5,85% 7,12% 3,73% 19,18% -8,44% 0,52% -1,08% 0,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,55% 26,95% 31,38% 34,72% 27,88% 21,51% -39,37% -14,68% 12,32% 23,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,96% 11,87% 12,35% 13,30% 9,20% 7,41% -10,45% -3,69% 3,39% 6,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,35% 76,04% 72,22% 72,78% 72,31% 74,21% 69,27% 70,83% 73,19% 68,09%
Rörelsekapital/omsättning 16,88% 16,79% 15,53% 15,97% 13,99% 7,51% -5,73% 4,52% 6,38% 6,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,51% 57,20% 56,26% 54,99% 57,21% 38,13% 1,88% 39,60% 47,34% 37,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,68% 203,01% 184,03% 192,11% 190,45% 125,25% 62,10% 108,17% 121,13% 121,12%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...