Visa allt om SöderLarm Direct i Stockholm AB
Visa allt om SöderLarm Direct i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 33 681 30 038 29 683 25 348 27 556 25 759 24 293 21 580 26 633 26 038
Övrig omsättning 302 379 352 382 188 219 489 329 384 647
Rörelseresultat (EBIT) 676 1 797 559 1 012 646 761 849 1 064 606 1 560
Resultat efter finansnetto 396 1 756 502 982 596 696 806 1 001 566 1 524
Årets resultat 442 1 220 598 654 419 516 465 523 364 655
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 083 1 349 1 745 2 206 1 792 2 162 2 410 2 672 1 811 938
Omsättningstillgångar 6 801 7 713 5 635 5 347 5 171 5 755 5 626 4 851 5 027 5 767
Tillgångar 7 884 9 063 7 380 7 553 6 963 7 917 8 037 7 524 6 838 6 705
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 663 1 721 1 101 1 102 1 048 1 229 1 313 1 348 1 125 1 261
Obeskattade reserver 1 196 1 497 1 346 1 652 1 595 1 634 1 674 1 552 1 256 1 287
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 516 1 024 1 327 898 1 199 1 360 1 614 1 058 280
Kortfristiga skulder 6 024 5 329 3 910 3 471 3 422 3 856 3 690 3 010 3 400 3 877
Skulder och eget kapital 7 884 9 063 7 380 7 553 6 963 7 917 8 037 7 524 6 838 6 705
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 539 1 149 450 454 483
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 729 10 252 10 601 9 192 9 386 6 802 7 060 6 653 7 028 6 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 138 3 390 3 543 2 849 2 598 2 329 2 125 1 978 2 238 2 085
Utdelning till aktieägare 0 1 500 600 600 600 600 600 500 300 500
Omsättning 33 983 30 417 30 035 25 730 27 744 25 978 24 782 21 909 27 017 26 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 33 31 32 29 29 28 28 28 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 021 969 928 874 950 920 868 771 951 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 450 454 434 423 416 380 335 358 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 700 1 912 753 1 264 895 1 009 994 1 500 869 1 866
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,13% 1,20% 17,10% -8,01% 6,98% 6,03% 12,57% -18,97% 2,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,65% 19,91% 7,62% 13,52% 9,58% 9,69% 10,63% 14,27% 9,02% 23,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,02% 6,01% 1,89% 4,03% 2,42% 2,98% 3,52% 4,98% 2,32% 6,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,31% 7,94% 5,81% 7,40% 6,35% 7,37% 7,97% 8,53% 6,11% 7,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,24% 31,87% 29,14% 30,71% 31,93% 30,73% 31,69% 32,77% 29,68% 32,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,86% 141,02% 140,97% 150,19% 146,73% 143,88% 149,16% 155,32% 141,18% 140,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...